รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (แผน ข) / Master of Science Program in Plant Science

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 20 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 20 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
- การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 10
- วิชาบังคับ 10
MSCPT101 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์
Research Methods in Plant Science
4 (3-2-7)
MSCPT103 การบริหารจัดการการผลิตพืชเพื่อธุรกิจ
Crop Production Management for Agribusiness
3 (3-0-6)
MSCPT104 เทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางพืช
Techniques in Advanced Scientific Instruments for Plant Research
3 (2-3-5)
(2) หมวดวิชาเลือก 20
- วิชาเลือกทั่วไป 20
MSCPT201 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง
Advanced Plant Breeding
3 (3-0-6)
MSCPT204 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรค แมลงและสภาวะเครียดทางชีวนะ
Plant Breeding for Disease, Insect and Biotic Stress Resistance
3 (3-0-6)
MSCPT206 การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชและการประยุกต์ใช้สารองค์ประกอบสำคัญ
Plant Diversity Conservation and Application of Functional Ingredients
3 (2-3-5)
MSCPT207 การวิเคราะห์และควบคุณภาพมาตรฐานในการผลิตพืช
Quality Analysis and Standard Control of Plant Production
3 (2-3-5)
MSCPT208 พันธุศาสตร์ปริมาณ และประชากรสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช
Quantitative Genetics and Population for Plant Breeding
3 (3-0-6)
MSCPT209 สถิติวิเคราะห์สำหรับงานวิจัยเชิงทดลองทางพืชศาสตร์
Statistical Analysis for Plant Science Experimental Research
3 (2-3-5)
MSCPT301 สรีรวิทยาประยุกต์เพื่อการผลิตพืช
Applied Physiology for Crop Production
3 (3-0-6)
MSCPT303 การจัดการดิน น้ำ และธาตุอาหารพืช
Soil, Water and Plant Nutrient Management
3 (2-3-5)
MSCPT306 การผลิตพืชและการตลาดพืชอินทรีย์
Organic Plant Production and Market
3 (2-3-5)
MSCPT307 การตลาดสินค้าเกษตรในอาเซียน
Agricultural Marketing in Asian
3 (3-0-6)
MSCPT308 นิเวศวิทยาของเชื้อสาเหตุโรคและแมลงศัตรูพืช
Ecology of Plant Pathogens and Pest
3 (2-3-5)
MSCPT309 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
Post-harvest Management and Logistics
3 (2-3-5)
MSCPT310 การผลิตพันธุ์พืชเชิงการค้า
Commercial Plant Varieties Production
3 (2-3-5)
MSCPT311 ภูมิสังคมและการพัฒนาระบบการเกษตร
Geosocial and Agricultural System Development
3 (3-0-6)
MSCPT312 การผลิตพืชในระบบอัจฉริยะ
Plant Production in Smart Framing System
3 (2-3-5)
MSCPT401 ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
Special Problem in Plant Science
3 (0-9-3)
MSCPT402 เรื่องเฉพาะทางด้านพืช
Selected Topic in Plant
2 (2-0-4)
(3) การค้นคว้าอิสระ 6
- การค้นคว้าอิสระ 6
MSCPT601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
6 (0-18-0)
(4) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
3 (3-0-6)
MSCPT701 สัมมนาพืชศาสตร์ 1
Plant Science Seminar 1
1 (0-2-1)
MSCPT702 สัมมนาพืชศาสตร์ 2
Plant Science Seminar 2
1 (0-2-1)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์

เขตพื้นที่: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร