ข้อมูลอาจารย์

มาลี ตั้งระเบียบ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 พ.ย. 542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : เกษตรศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ : ไทย

 • 24 พ.ย. 2536
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : กีฏวิทยา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ : ไทย

 • 19 ก.ย. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Architecture
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : วิทยาศาสตร์การเกษตร
  สถานที่ศึกษา : Universitatbonn
  ประเทศ : สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ