ข้อมูลอาจารย์

ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 24 ม.ค. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Agricultural Science
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : วิทยาศาสตร์การอาหาร
  สถานที่ศึกษา : University of Giessen
  ประเทศ : สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 • 12 มิ.ย. 2543
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : เทคโนโลยีทางอาหาร
  สถานที่ศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ : ไทย

 • 18 พ.ค. 2536
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ