ข้อมูลอาจารย์

จิรภา พงษ์จันตา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : เกษตรเขตร้อน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

 • 2541
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Science
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : โภชนาการชุมชน
  สถานที่ศึกษา : Universiti Putra Malaysia
  ประเทศ : สหพันธรัฐมาเลเซีย

 • 2536
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : คหกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : โภชนาการชุมชน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ