รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร / Diploma in Food Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 58 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 16 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 22 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
DIPCC103 หลักการเกษตร
Principles of Agriculture
3 (2-3-5)
DIPFD101 ทักษะพื้นฐานทางอุตสาหกรรมเกษตร
Practical Skills in Agro-Industry
3 (0-6-3)
DIPFD102 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
Introduction to Agro-Industry
3 (3-0-6)
DIPFD103 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPCC701 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1
Profession Experience Activity 1
0 (0-2-0)
DIPCC702 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2
Profession Experience Activity 2
0 (0-2-0)
DIPCC703 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3
Profession Experience Activity 3
0 (0-2-0)
DIPCC704 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4
Profession Experience Activity 4
0 (0-2-0)
DIPCC705 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
GEDSC303 วิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Science of Biodiversity
3 (2-3-5)
GEDSC304 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทางการเกษตร
Physical Science for Agriculture
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 58
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 16
DIPFD104 ทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการอาหาร
Practical Skills in Food Technology
2 (0-6-2)
DIPFD105 การแปรรูปอาหาร 1
Food Processing 1
3 (2-3-5)
DIPFD106 เคมีทางเทคโนโลยีการอาหาร
Chemistry in Food Technology
4 (3-3-7)
DIPFD107 จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
4 (3-3-7)
DIPFD108 สถิติทางเทคโนโลยีการอาหาร
Statistics for Food Technology
3 (2-3-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 22
DIPFD201 การแปรรูปอาหาร 2
Food Processing 2
3 (2-3-5)
DIPFD202 โภชนาการ
Nutrition
3 (3-0-6)
DIPFD203 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฏหมายอาหาร
Food Plant Sanitation and Food Law
3 (3-0-6)
DIPFD204 การควบคุมคุณภาพอาหารและการประกันคุณภาพอาหาร
Food Quality Control and Food Assurance
3 (2-3-5)
DIPFD205 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น
Introduction to Food Product Development
3 (2-3-5)
DIPFD206 บรรจุภัณฑ์อาหาร
Food Packaging
3 (2-3-5)
DIPFD207 สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหาร
Seminar in Food Technology
1 (0-2-1)
DIPFD208 การจัดการธุรกิจอาหาร
Food Business Management
3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPFD301 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
3 (3-0-6)
DIPFD302 การจัดการและการตลาดอุตสาหกรรมเกษตร
Agro-Industrial Management and Marketing
3 (3-0-6)
DIPFD303 การตลาดและโลจิสติกส์ทางอุตสาหกรรมเกษตร
Marketing and Logistics of Agro-Industry
3 (3-0-6)
DIPFD304 เทคโนโลยีขนมอบ
Bakery Technology
3 (2-3-5)
DIPFD305 เทคโนโลยีขนมไทยและขนมหวาน
Thai Dessert and Confectionery Technology
3 (2-3-5)
DIPFD306 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
Beverage Technology
3 (2-3-5)
DIPFD307 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
Fisheries Products Technology
3 (2-3-5)
DIPFD308 เทคโนโลยีผักและผลไม้
Fruit and Vegetable Technology
3 (2-3-5)
DIPFD309 เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์
Dairy and Dairy Products Technology
3 (2-3-5)
DIPFD310 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
Meat and Meat Products Technology
3 (2-3-5)
DIPFD311 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Post-harvest Technology
3 (2-3-5)
DIPFD312 อาหารเสริมสุขภาพ
Functional Foods
3 (2-3-5)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPFD401 ฝึกงานทางวิชาชีพเทคโนโลยีการอาหาร
Job Internship in Food Technology
4 (0-40-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPFD501 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีอาหาร
Special Project in Food Technology
4 (0-12-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร