รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล / Bachelor of Arts Program in English for International Communication

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 33 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 100
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36
BOACC101 สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
Aesthetics and Personality Development
3 (2-2-5)
BOACC102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Cross Cultural Communication
3 (2-2-5)
BOAEC101 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
English Structure
3 (3-0-6)
BOAEC102 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
English Vocabulary
3 (3-0-6)
BOAEC103 การพูดในชุมชน
Public Speaking
3 (2-2-5)
BOAEC104 หลักสัทศาสตร์และสรศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
Essential English Phonetics and Phonology for Communication
3 (2-2-5)
BOAEC105 ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร
English Grammar for Communication
3 (3-0-6)
BOAEC106 การฟัง พูดในชีวิตประจำวัน
Listening and Speaking in Everyday Life
3 (2-2-5)
BOAEC107 การพูดเพื่อการสื่อสาร
Oral Communication
3 (2-2-5)
BOAEC108 การพัฒนาทักษะการฟัง
Listening Skill Development
3 (2-2-5)
BOAEC109 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
Reading for Comprehension
3 (3-0-6)
BOAEC110 การเขียนย่อหน้า
Paragraph Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31
BOAEC111 การสัมมนาภาษาอังกฤษ
Seminar in English
3 (1-4-4)
BOAEC112 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
Critical and Analytical Reading
3 (3-0-6)
BOAEC113 การแปลเบื้องต้น
Introduction to Translation
3 (2-2-5)
BOAEC114 เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน
Pre Co-operative Education / Pre Job internship
1 (0-2-1)
BOAEC115 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Studies
3 (1-4-4)
BOAEC116 การอ่านแปลความ
Interpretive Reading
3 (3-0-6)
BOAEC117 การเขียนความเรียง
Essay Writing
3 (2-2-5)
BOAEC118 การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
English Communication and Information Technology
3 (2-2-5)
BOAEC119 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา
Research Methodology in Language Studies
3 (3-0-6)
BOAEC120 การนำเสนองานและอภิปรายภาษาอังกฤษ
English Presentation and Discussion
3 (2-2-5)
BOAEC121 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม
English for Meeting
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 33
BOAEC122 สหกิจศึกษาสำหรับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ
Cooperative Education in International Affairs
6 (0-40-0)
BOAEC123 การฝึกงานสำหรับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ
Job Internship in International Affairs
6 (0-40-0)
BOAEC124 การอ่านเพื่อความบันเทิง
Reading for Pleasure
3 (2-2-5)
BOAEC125 วรรณกรรมร่วมสมัย
Contemporary Literary Work
3 (2-2-5)
BOAEC126 การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
3 (2-2-5)
BOAEC127 การแปลข่าว
News Translation
3 (2-2-5)
BOAEC128 การแปลบทบรรยายภาพยนตร์
Movie Subtitle Translation
3 (2-2-5)
BOAEC129 การแปลงานเขียนทางวิชาการ
Academic Writing Translation
3 (2-2-5)
BOAEC130 การแปลเชิงธุรกิจ
Business Translation
3 (2-2-5)
BOAEC131 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
English for Recreation
3 (1-4-4)
BOAEC132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
English for Mass Communication
3 (2-2-5)
BOAEC133 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
English for Tourism Industries
3 (2-2-5)
BOAEC134 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
English for Hotel Business
3 (2-2-5)
BOAEC135 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
English for Airline Business
3 (2-2-5)
BOAEC136 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
English for International Business
3 (2-2-5)
BOAEC137 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
Teaching English for International Communication
3 (2-2-5)
BOAEC138 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
English for Office Communication
3 (2-2-5)
BOAEC139 ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์
English for Public Relations
3 (2-2-5)
BOAEC140 ภาษาอังกฤษในสื่อสมัยใหม่
English in Modern Media
3 (2-2-5)
BOAEC141 การอ่านเชิงวิชาการ
Academic Reading
3 (2-2-5)
BOAEC142 การอ่านเชิงธุรกิจ
Business Reading
3 (2-2-5)
BOAEC143 การเขียนเชิงธุรกิจ
Business Writing
3 (2-2-5)
BOAEC144 การสนทนาภาษาจีน
Chinese Conversation
3 (3-0-6)
BOAEC145 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ
Chinese for Career
3 (3-0-6)
BOAEC146 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Language and Chinese Culture
3 (3-0-6)
BOAEC147 ภาษาจีนเพื่อการค้า
Chinese for Trading
3 (3-0-6)
BOAEC148 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
Chinese for Office Communication
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์ แทน น.ส.กฤติกา อินตา ประชุมสภา ม. ครั้งที่ 20(11/2562) เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2562
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์ แทน นางพิษสมัย สุภัทรานนท์ ประชุม ม. ครั้งที่ 20(11/2562) เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2562
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์ แทน นางสาวกนกวรรณ คันธากร ประชุมสภา ม. ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ก.ย.2561