รายละเอียดหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม / Bachelor of Architecture Program in Architecture

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 171 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 135 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 101 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 135
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25
BARAT201 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก
History of Western Architecture
2 (2-0-4)
BARAT202 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก
History of Eastern Architecture
2 (2-0-4)
BARAT203 สถาปัตยกรรมล้านนา
Lanna Architecture
3 (2-3-5)
BARAT204 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา
Lanna Vernacular Architecture
3 (2-3-5)
BARCC401 ภาพร่างทางสถาปัตยกรรม
Drawing and Painting for Architecture
3 (1-6-4)
BARCC402 เทคนิคแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
Architectural Presentation Techniques
3 (1-6-4)
BARCC403 ออกแบบทัศนศิลป์
Visual Design
3 (1-6-4)
BARCC404 ออกแบบเบื้องต้นทางสถาปัตยกรรม
Design Fundamentals in Architecture
3 (1-6-4)
BARCC405 เขียนแบบขั้นพื้นฐาน
Basic of Drafting
3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 101
BARAT101 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
Architectural Design 1
4 (2-6-6)
Prerequisite : BARCC404 ออกแบบเบื้องต้นทางสถาปัตยกรรม 3 (1-6-4)
BARAT102 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
Architectural Design 2
4 (2-6-6)
BARAT103 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
Architectural Design 3
4 (2-6-6)
BARAT104 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
Architectural Design 4
4 (2-6-6)
BARAT105 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
Architectural Design 5
4 (2-6-6)
BARAT106 สหวิทยาการออกแบบสถาปัตยกรรม
Integrated Architectural Design
4 (2-6-6)
BARAT107 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
Architectural Design Concept
2 (2-0-4)
BARAT108 เครื่องมือในการออกแบบสถาปัตยกรรม
Architectural Design Tool
2 (2-0-4)
BARAT109 วิทยาระเบียบวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรม
Architectural Design Methodology
2 (2-0-4)
BARAT110 โครงงานวิทยานิพนธ์
Thesis Topics
3 (2-3-5)
Prerequisite : BARAT106 สหวิทยาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4 (2-6-6)
BARAT111 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 (0-24-12)
BARAT301 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
Materials and Construction Technology 1
3 (1-6-4)
BARAT302 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
Materials and Construction Technology 2
3 (1-6-4)
BARAT303 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 3
Materials and Construction Technology 3
3 (1-6-4)
BARAT304 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 4
Materials and Construction Technology 4
3 (1-6-4)
BARAT305 แนวคิดโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
Structural Concepts in Architecture
3 (3-0-6)
BARAT306 โครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Structure
3 (3-0-6)
BARAT307 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concretes Structure
3 (3-0-6)
BARAT308 การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร
Environmental Control in Building
3 (2-3-5)
BARAT309 เทคโนโลยีการจัดการพลังงานในอาคาร
Energy Management Technology in Building
3 (2-3-5)
BARAT310 งานระบบและอุปกรณ์อาคาร
System and Equipment for Building
3 (3-0-6)
BARAT401 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบสถาปัตยกรรม
Computer Aided Architectural Drafting
3 (1-4-4)
BARAT402 คอมพิวเตอร์แบบสามมิติเพื่องานสถาปัตยกรรม
3D Computer Works for Architecture
3 (1-4-4)
BARAT403 ประมาณราคา
Cost Estimation
3 (2-3-5)
BARAT404 การปฏิบัติวิชาชีพ
Professional Practice
3 (3-0-6)
BARAT405 วางผังโครงการ
Site Planning
3 (2-3-5)
BARAT406 วางผังเมือง
City Planning
3 (2-3-5)
BARAT407 สถาปัตยกรรมยั่งยืน
Sustainable Architecture
3 (3-0-6)
BARAT408 การตรวจและควบคุมงาน
Construction Inspection
3 (3-0-6)
BARAT409 ฝึกงานสถาปัตยกรรม
Internship in Architecture
2 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
BARAT501 สถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architecture
3 (1-4-4)
BARAT502 ภูมิสถาปัตยกรรม
Landscape Architecture
3 (1-4-4)
BARAT503 สถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
Architecture for All
3 (1-4-4)
BARAT504 การจัดการงานก่อสร้าง
Construction Management
3 (3-0-6)
BARAT505 สัมมนาทางสถาปัตยกรรม
Seminar in Architecture
3 (3-0-6)
BARAT506 การปรับปรุงอาคาร
Building Renovation
3 (3-0-6)
BARAT507 อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
Conservation of Urban and Architecture
3 (1-4-4)
BARAT508 ออกแบบชุมชนเมือง
Urban Design
3 (1-4-4)
BARAT509 การออกแบบเพื่อบรรเทาสาธารณภัย
Design for Disasters
3 (1-4-4)
BARAT510 เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม
Technology for Built Environment
3 (1-4-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร