ข้อมูลอาจารย์

มานิตา ชีวเกรียงไกร

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Architecture
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : การออกแบบสถาปัตยกรรม
  สถานที่ศึกษา : The University Of New South Wales
  ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย

 • 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Architecture
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
  สถานที่ศึกษา : The University of Sydney
  ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย

 • 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ