ข้อมูลอาจารย์

อภิชาติ ศรีอรุณ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 5 ธ.ค. 2523
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Architecture and town planning
  สาขา : การออกแบบชุมชน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ : ไทย

 • 20 พ.ค. 2517
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Architecture
  กลุ่มสาขา : Architecture and town planning
  สาขา : สถาปัตยกรรม
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ