รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) / Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 49 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 91
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27
BSCFT013 โภชนาการ
Nutrition
3 (3-0-6)
FUNMA118 สถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร
Statistics and Mathematics for Agriculture
3 (3-0-6)
FUNMA121 แคลคูลัสสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Calculus for Agro - Industry
3 (3-0-6)
FUNSC118 ฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Physics for Argo - Industry
3 (2-3-5)
FUNSC206 เคมีเชิงฟิสิกส์
Physical Chemistry
3 (2-3-5)
FUNSC207 เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry
3 (2-3-5)
FUNSC211 เคมีเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Basic Chemistry for Agro - Industry
3 (2-3-5)
FUNSC301 ชีววิทยา
Biology
3 (2-3-5)
FUNSC302 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 49
BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1
Food Processing 1
3 (2-3-5)
BSCFT003 การแปรรูปอาหาร 2
Food Processing 2
3 (2-3-5)
BSCFT004 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหาร
Food Industrial Plant Sanitation and Food Law
2 (2-0-4)
BSCFT005 การควบคุมคุณภาพอาหาร
Food Quality Control
3 (2-3-5)
BSCFT007 สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร
Statistics and Experimental Designs for Agro-Industry
3 (2-3-5)
BSCFT011 วิศวกรรมอาหาร 1
Food Engineering 1
3 (2-3-5)
BSCFT012 วิศวกรรมอาหาร 2
Food Engineering 2
3 (2-3-5)
BSCFT014 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
Principle of Food Science and Technology
2 (2-0-4)
BSCFT015 การประกันคุณภาพอาหาร
Food Quality Assurance
3 (2-3-5)
BSCFT016 เคมีอาหารเบื้องต้น
Basic Food Chemistry
3 (2-3-5)
BSCFT017 จุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiology
3 (2-3-5)
BSCFT101 ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1
Practical Skills in Food Science and Technology 1
1 (0-3-1)
BSCFT102 ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2
Practical Skills in Food Science and Technology 2
1 (0-3-1)
BSCFT103 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Seminar in Food Science and Technology
1 (0-3-1)
BSCFT104 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Development
3 (2-3-5)
BSCFT105 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Special Problems in Food Science and Technology
3 (0-6-3)
BSCFT106 การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Independent Study in Food Science and Technology
6 (0-40-0)
BSCFT107 ฝึกงานทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Job Internship in Food Science and Technology
6 (0-40-0)
BSCFT108 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Cooperative Education in Food Science and Technology
6 (0-40-0)
BSCFT145 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1
Field Experience in Food Science and Technology 1
3 (0-40-0)
BSCFT146 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2
Field Experience in Food Science and Technology 2
3 (0-40-0)
BSCFT147 เคมีของผลิตภัณฑ์อาหาร
Chemistry of Food Products
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BSCFT109 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Selected Topics in Food Science and Technology
3 (3-0-6)
BSCFT110 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ
Coffee Technology
3 (2-3-5)
BSCFT111 เทคโนโลยีการผลิตไวน์
Oenology
3 (2-3-5)
BSCFT112 เทคโนโลยีขนมหวาน
Confectionery Technology
3 (2-3-5)
BSCFT113 เทคโนโลยีขนมอบ
Bakery Technology
3 (2-3-5)
BSCFT114 เทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน
Fat and Oil Technology
3 (2-3-5)
BSCFT115 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
Beverage Technology
3 (2-3-5)
BSCFT117 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
Biotechnology in Food
3 (2-3-5)
BSCFT119 เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์
Dairy and Dairy Products Technology
3 (2-3-5)
BSCFT122 เทคโนโลยีผักและผลไม้
Fruit and Vegetable Technology
3 (2-3-5)
BSCFT123 เทคโนโลยีหมักดอง
Fermentation Technology
3 (2-3-5)
BSCFT124 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Post-harvest Technology
3 (2-3-5)
BSCFT125 เทคโนโลยีอาหารพื้นบ้าน
Local Community Food Technology
3 (2-3-5)
BSCFT126 นวัตกรรมอาหาร
Food Innovation
3 (2-3-5)
BSCFT127 บรรจุภัณฑ์อาหาร
Food Packaging
3 (2-3-5)
BSCFT129 อาหารเสริมสุขภาพ
Functional Foods
3 (2-3-5)
BSCFT130 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
3 (3-0-6)
BSCFT131 การจัดการธุรกิจอาหารขนาดย่อม
SME’s Food Business Management
3 (3-0-6)
BSCFT133 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
Sensory Evaluation
3 (2-3-5)
BSCFT134 การประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร
Shelf-life Evaluation of Food Product
3 (2-3-5)
BSCFT136 เทคโนโลยีชาและผลิตภัณฑ์
Tea Technology and Products
3 (2-3-5)
BSCFT137 เทคโนโลยีแป้งจากธัญพืชและการประยุกต์ใช้
Cereal Starch Technology and Application
3 (2-3-5)
BSCFT138 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์น้ำ
Meat and Fishery Products Technology
3 (2-3-5)
BSCFT139 โซ่อุปทานและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเกษตร
Agro Industrial Supply Chain and Logistics
3 (3-0-6)
BSCFT140 เทคโนโลยีโกโก้
Cocoa Technology
3 (2-3-5)
BSCFT141 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสกาแฟ
Coffee Sensory Evaluation
3 (2-3-5)
BSCFT142 การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจอาหาร
Digital Marketing for Food Business
3 (2-3-5)
BSCFT143 นวัตกรรมการกำหนดอาหารทันสมัย
Innovative Dietetics Modern Food
3 (2-3-5)
BSCFT144 เทคโนโลยีการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้ง
Processing Technology and Development of Intermediate Moisture Food Product
3 (2-3-5)
BSCFT210 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
Agro-Industrial Plant Management
3 (3-0-6)
BSCFT212 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ
Entrepreneurship in Food Business and Business Plan
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร

เขตพื้นที่: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร