ข้อมูลอาจารย์

ธัญลักษณ์ บัวผัน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2560
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor Degree
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : วิทยาศาสตร์การชา
  สถานที่ศึกษา : Hunan Agricultural University
  ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

 • 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ