รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ / Master of Business Administration Program in Business Administration

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
- ตามกลุ่มวิชา 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- วิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 18
- วิชาบังคับ 18
MBABA111 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
Organization and Human Resource Management
3 (3-0-6)
MBABA112 เศรษฐศาสตร์บริหารขั้นสูง
Advanced Managerial Economic
3 (3-0-6)
MBABA113 การจัดการการตลาดขั้นสูง
Advanced Marketing Management
3 (3-0-6)
MBABA114 การจัดการการเงินขั้นสูง
Advanced Financial Management
3 (3-0-6)
Prerequisite or Corequisite : MBABA104 การบัญชีการเงิน 3 (3-0-6)
MBABA115 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
Advanced Managerial Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite or Corequisite : MBABA104 การบัญชีการเงิน 3 (3-0-6)
MBABA116 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
Business Research Methodology
3 (3-0-6)
Prerequisite or Corequisite : MBABA102 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเลือก 9
- ตามกลุ่มวิชา 9
MBABA121 การจัดการผลิตและปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
MBABA122 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
Innovation and Change Management
3 (3-0-6)
MBABA123 การประเมินโครงการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Project Feasibility Study for SMEs
3 (3-0-6)
MBABA124 การเป็นผู้ประกอบการและการเริ่มต้นธุรกิจ
Entrepreneurship and Venture Initiation
3 (3-0-6)
MBABA125 การจัดการความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
Strategic Advantage Management
3 (3-0-6)
MBABA126 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Small and Medium Businesses Management
3 (3-0-6)
MBABA127 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
MBABA128 การจัดการธุรกิจเครือข่าย
Network Business Management
3 (3-0-6)
MBABA129 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
Strategic Information System
3 (3-0-6)
MBABA130 สัมมนาด้านบริหารธุรกิจ
Seminar in Business Administration
3 (3-0-6)
MBABA131 การตรวจสอบภายใน 1: กรอบแนวคิดและโครงสร้างทางสถาบัน
Internal Audit 1: Conceptual and Institutional Framework
3 (3-0-6)
MBABA132 การตรวจสอบภายใน 2: การตรวจสอบภายในเชิงประยุกต์และปฏิบัติการ
Internal Audit 2: Internal Audit Application and Practice
3 (3-0-6)
Prerequisite : MBABA131 การตรวจสอบภายใน 1: กรอบแนวคิดและโครงสร้างทางสถาบัน 3 (3-0-6)
MBABA133 การควบคุมการปฏิบัติการและการตรวจสอบ
Operational Controls and Auditing
3 (3-0-6)
MBABA134 เทคนิคเพื่อการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Techniques for Information Technology Internal Auditing
3 (3-0-6)
MBABA135 การประเมินตนเองเพื่อการตรวจสอบภายใน
Self Assessment for Internal Auditing
3 (3-0-6)
MBABA136 สัมมนาการตรวจสอบภายใน
Seminar in Internal Audit
3 (3-0-6)
MBABA137 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
Corporate Governance and Business Ethics
3 (3-0-6)
MBABA141 การบริหารการลงทุนหลักทรัพย์และการวิเคราะห์หลักทรัพย์
Security Investment Management and Analysis
3 (3-0-6)
MBABA142 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Management
3 (3-0-6)
MBABA143 การลงทุนในตราอนุพันธ์
Derivative Instruments Investment
3 (3-0-6)
MBABA144 การควบรวมและการซื้อกิจการ
Mergers and Acquisitions
3 (3-0-6)
MBABA145 การวิเคราะห์งบการเงินและการประเมินองค์การ
Financial Statement Analysis and Corporate Evaluation
3 (3-0-6)
MBABA146 การจัดการตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
Finance Market and Institutions Management
3 (3-0-6)
MBABA147 การจัดการเงินสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Financial Management for Small and Medium Entrepreneur
3 (3-0-6)
(3) วิทยานิพนธ์ 12
- วิทยานิพนธ์ 12
MBABA151 วิทยานิพนธ์ 1
Thesis 1
6 (0-18-0)
MBABA152 วิทยานิพนธ์ 2
Thesis 2
6 (0-18-0)
Prerequisite : MBABA151 วิทยานิพนธ์ 1 6 (0-18-0)
(4) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0
- วิชาปรับพื้นฐาน 0
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Student
3 (3-0-6)
MBABA102 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
Statistics for Business Research
3 (3-0-6)
MBABA103 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3 (3-0-6)
MBABA104 การบัญชีการเงิน
Finance Accounting
3 (3-0-6)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี

เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ