ข้อมูลอาจารย์

ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 28 พ.ค. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บัญชีมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : การบัญชี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 1 มี.ค. 2541
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : การบัญชี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 18 ต.ค. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการความรู้
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ