รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 55 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 99
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 32
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGEE105 การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม
Fundamental of Engineering Training
1 (0-3-1)
ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
3 (2-3-5)
ENGEE160 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
3 (2-3-5)
ENGEE161 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
Digital Circuits and Logic Design
3 (2-3-5)
ENGEE501 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
3 (3-0-6)
Prerequisite : FUNMA110 แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
ENGEE502 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
FUNMA110 แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Calculus for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA111 แคลคูลัสประยุกต์สำหรับวิศวกร
Applied Calculus for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC115 ฟิสิกส์มูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Physics for Engineers
4 (3-3-7)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 55
ENGCE106 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communication and Networks
3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGEE161 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 3 (2-3-5)
ENGCE110 ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และข้อมูล
Computer and Data Security
3 (2-3-5)
ENGCE113 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGCE114 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Project
3 (1-6-4)
ENGCE115 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Co-operative Education in Computer Engineering
6 (0-40-0)
Prerequisite : ENGCE128 เตรียมเข้าสู่สถานประกอบการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (0-3-1)
ENGCE116 ฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Practice
3 (0-40-0)
ENGCE117 การเขียนโปรแกรมสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
Computer Programming for Computer Engineer
3 (2-3-5)
ENGCE118 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Discrete Mathematics for Computer Engineering
3 (3-0-6)
ENGCE119 ความน่าจะเป็นและสถิติในงานวิศวกรรม
Probability and Statistics for Engineering
3 (3-0-6)
ENGCE120 งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Basic Computer Engineering Skills
2 (0-6-2)
ENGCE121 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Architecture and Organization
3 (2-3-5)
ENGCE122 ไมโครโพรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
Microprocessors and Interface
3 (2-3-5)
ENGCE123 ระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Embedded Systems and Internet of Everything
3 (2-3-5)
ENGCE124 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
3 (2-3-5)
ENGCE125 ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
3 (2-3-5)
ENGCE126 ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
3 (2-3-5)
ENGCE127 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
3 (3-0-6)
ENGCE128 เตรียมเข้าสู่สถานประกอบการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Pre-Co-Operative Education in Computer Engineering
1 (0-3-1)
ENGCE200 การออกแบบระบบดิจิทัล
Digital Systems Design
3 (2-3-5)
ENGCE400 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น
Introduction to Artificial Intelligence and Machine Learning
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
ENGCE109 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
3 (2-3-5)
ENGCE130 การติดตั้งและบำรุงรักษาสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Network Cabling Installation and Maintenance
3 (1-6-4)
ENGCE131 การสื่อสารเชิงดิจิทัล
Digital Communication
3 (3-0-6)
ENGCE133 การวัดทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
Network Testing and Measurement
3 (1-6-4)
ENGCE134 การรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย
Network Security
3 (2-3-5)
ENGCE135 การออกแบบและวางแผนการจัดการระบบเครือข่าย
Network Planning and Design
3 (3-0-6)
ENGCE136 การใช้งานเครือข่ายโดยกำหนดจากซอฟต์แวร์
Software-Defined Networks
3 (2-3-5)
ENGCE137 การดูแลระบบยูนิกซ์
Unix System Administration
3 (1-6-4)
ENGCE138 การสื่อสารข้อมูลมัลติมีเดียบนระบบเครือข่าย
Multimedia Communication on Network
3 (1-6-4)
ENGCE156 การโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์
Human-Computer Interaction
3 (2-3-5)
ENGCE161 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGEE502 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6)
ENGCE162 สัญญาณและระบบ
Signals and Systems
3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGEE502 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6)
ENGCE173 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
Object-Oriented Analysis and Design
3 (2-3-5)
ENGCE174 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
3 (2-3-5)
ENGCE177 หัวข้อความก้าวล้ำในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Advanced Topics in Software Engineering
3 (2-3-5)
ENGCE186 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
Software Architecture
3 (2-3-5)
ENGCE201 การคำนวณสมรรถนะสูงและสถาปัตยกรรมแบบคลาวด์
High Performance Computing and Cloud Architecture
3 (2-3-5)
ENGCE202 การสั่งงานด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา
Mobile Devices Control
3 (2-3-5)
ENGCE203 การโปรแกรมแบบขนานสำหรับระบบคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์
Parallel Programming for Cluster Systems
3 (2-3-5)
ENGCE204 วิทยาการหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
Micro Robotics Technology
3 (2-3-5)
ENGCE205 ระบบอัตโนมัติเบื้องต้น
Introduction to Automatic System
3 (2-3-5)
ENGCE206 โครงสร้างพื้นฐานแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Infrastructure
3 (2-3-5)
ENGCE207 หัวข้อความก้าวล้ำในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Advanced Topics in Computer Engineering
3 (2-3-5)
ENGCE301 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Design and Development
3 (2-3-5)
ENGCE302 การกำหนดความต้องการและการออกแบบทางซอฟต์แวร์
Software Requirements Specification and Design
3 (2-3-5)
ENGCE303 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบซอฟต์แวร์
Software Validation and Verification
3 (2-3-5)
ENGCE304 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
Software Process and Quality Assurance
3 (2-3-5)
ENGCE305 การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์
Software Project Management
3 (2-3-5)
ENGCE306 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
3 (2-3-5)
ENGCE307 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Application Development for Mobile Device
3 (2-3-5)
ENGCE308 การพัฒนาเกมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Game Development for Mobile Device
3 (2-3-5)
ENGCE309 การประมวลผลแบบคลาวด์
Cloud Computing
3 (2-3-5)
ENGCE310 การพัฒนาโปรแกรมบนระบบคลาวด์
Cloud Application Development
3 (2-3-5)
ENGCE311 วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
Data Science and Analytics
3 (2-3-5)
ENGCE312 การสร้างและทำการตลาดสินค้าดิจิทัล
Digital Product Marketing
3 (2-3-5)
ENGCE313 เทคโนโลยีบล็อคเชน
Blockchain Technology
3 (2-3-5)
ENGCE401 ฟัซซีเซตเบื้องต้น
Introduction to Fuzzy Set
3 (3-0-6)
ENGCE402 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
Computer Graphics
3 (2-3-5)
ENGCE403 การประมวลผลภาพดิจิทัล และการมองเห็นโดยคอมพิวเตอร์
Digital Image Processing and Computer Vision
3 (2-3-5)
ENGCE404 การทำเหมืองข้อมูลขนาดใหญ่
Mining Massive Datasets
3 (2-3-5)
ENGCE405 การเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้น
Introduction to Deep Learning
3 (2-3-5)
ENGCE406 การประมวลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น
Introduction to Natural Language Processing
3 (2-3-5)
ENGCE407 หัวข้อความก้าวล้ำในงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
Advanced Topics in Artificial Intelligence Engineering
3 (2-3-5)
ENGCE408 ความรู้เบื้องต้นในการรู้จำรูปแบบ
Introduction to Pattern Recognition
3 (3-0-6)
ENGCE409 โครงข่ายประสาทเทียม
Neural Networks
3 (2-3-5)
ENGCE410 อัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการ
Evolutionary Algorithm
3 (2-3-5)
ENGCE411 เทคโนโลยีความจริงเสมือน
Virtual Reality Technology
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี