ข้อมูลอาจารย์

ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2 ธ.ค. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 18 พ.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

 • 10 ส.ค. 2546
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : เทคนิคคอมพิวเตอร์
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  ประเทศ : ไทย

 • 7 ส.ค. 2544
  ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
  หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  กลุ่มสาขา : Electronics and automation
  สาขา : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ