รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (แผน ข) / Master of Science Program in Plant Science

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 20 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 20 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
- การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 10
- วิชาบังคับ 10
MSCPT101 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์
Research Methods in Plant Science
4 (3-2-7)
MSCPT102 เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางพืช
Techniques with Advanced Instruments and Equipments for Plant Research
3 (2-3-5)
MSCPT103 การบริหารจัดการการผลิตพืชเพื่อธุรกิจ
Crop Production Management for Agribusiness
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเลือก 20
- วิชาเลือกทั่วไป 20
MSCPT201 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง
Advanced Plant Breeding
3 (3-0-6)
MSCPT202 พันธุศาสตร์ประชากรสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช
Population Genetics for Plant Breeding
3 (3-0-6)
MSCPT203 พันธุศาสตร์ปริมาณสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช
Quantitative Genetics for Plant Breeding
3 (3-0-6)
MSCPT204 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรค แมลงและสภาวะเครียดทางชีวนะ
Plant Breeding for Disease, Insect and Biotic Stress Resistance
3 (3-0-6)
MSCPT205 สถิติศาสตร์สำหรับการวิจัยทางพืช
Statistics for Plant Research
3 (2-3-5)
MSCPT301 สรีรวิทยาประยุกต์เพื่อการผลิตพืช
Applied Physiology for Crop Production
3 (3-0-6)
MSCPT302 การผลิตเมล็ดและพันธุ์พืช
Seed and Plant Production
3 (2-3-5)
MSCPT303 การจัดการดิน น้ำ และธาตุอาหารพืช
Soil, Water and Plant Nutrient Management
3 (2-3-5)
MSCPT304 ภูมิสังคมและการพัฒนา
Geosocial and Development
3 (3-0-6)
MSCPT305 การผลิตพืชในระบบควบคุม
Plant Production in Controlled System
3 (2-3-5)
MSCPT306 การผลิตพืชและการตลาดพืชอินทรีย์
Organic Plant Production and Market
3 (2-3-5)
MSCPT307 การตลาดสินค้าเกษตรในอาเซียน
Agricultural Marketing in Asian
3 (3-0-6)
MSCPT401 ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
Special Problem in Plant Science
3 (0-9-3)
MSCPT402 เรื่องเฉพาะทางด้านพืช
Selected Topic in Plant
2 (2-0-4)
(3) การค้นคว้าอิสระ 6
- การค้นคว้าอิสระ 6
MSCPT601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
6 (0-18-0)
(4) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
3 (3-0-6)
MSCPT701 สัมมนาพืชศาสตร์ 1
Plant Science Seminar 1
1 (0-2-1)
MSCPT702 สัมมนาพืชศาสตร์ 2
Plant Science Seminar 2
1 (0-2-1)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร