รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ / Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fashion, Textile, and Jewelry Design

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
- วิชาแกน 14 หน่วยกิต
- วิชาเอก 11 หน่วยกิต
- เฉพาะด้าน- บังคับ 43 หน่วยกิต
- เฉพาะด้าน- เลือก 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 92
- วิชาแกน 14
BAACC404 วาดภาพเพื่อการออกแบบ
Drawing for Design
2 (1-3-3)
BAACC405 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ
Creative Thinking for Design
2 (1-3-3)
BAACC406 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานออกแบบ
Composition for Design
2 (1-3-3)
BAACC407 เขียนแบบเบื้องต้น
Introduction to Drafting
2 (1-3-3)
BAACC408 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ
Research Methodology in Design
2 (2-0-4)
BAACC409 ประวัติศาสตร์ศิลป์สำหรับงานออกแบบ
History of Art for Design
2 (2-0-4)
BAACC410 ศิลปะพื้นถิ่น
Local Arts
2 (1-3-3)
- วิชาเอก 11
BAATJ175 ฝึกงานแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
Fashion, Textile, and Jewelry Internship
3 (0-40-0)
BAATJ176 การเตรียมศิลปนิพนธ์แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
Fashion, Textile, and Jewelry Thesis Preparation
2 (2-0-4)
BAATJ177 ศิลปนิพนธ์แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
Fashion, Textile, and Jewelry Thesis
6 (0-18-0)
- เฉพาะด้าน- บังคับ 43
BAATJ151 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
Introduction to Fashion, Textile, and Jewelry
3 (3-0-6)
BAATJ152 วัสดุแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
Materials of Fashion, Textile, and Jewelry
3 (3-0-6)
BAATJ153 หลักการออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
Principle of Fashion, Textile, and Jewelry Design
3 (3-0-6)
BAATJ154 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับเบื้องต้น
Introduction to Computer for Fashion, Textile, and Jewelry Design
3 (0-6-3)
BAATJ155 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับงานแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
Local Wisdom in Fashion, Textile, and Jewelry
3 (3-0-6)
BAATJ156 การออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์
Creative Fashion, Textile, and Jewelry Design
3 (0-6-3)
BAATJ157 ทุนวัฒนธรรมกับการออกแบบ
Cultural Capital and Design
2 (2-0-4)
BAATJ158 การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Eco-friendly Design
2 (2-0-4)
BAATJ159 การสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
Style Creating for Fashion, Textile, and Jewelry
3 (0-6-3)
BAATJ160 การวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อการออกแบบ
Trend Forecasting for Design
3 (3-0-6)
BAATJ161 การสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจสร้างสรรค์ด้านแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
Business Branding for Creative Fashion, Textile, and Jewelry
3 (1-6-4)
BAATJ162 การวางแผนการผลิตแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
Production Planning for Fashion, Textile, and Jewelry
3 (3-0-6)
BAATJ163 การถ่ายภาพแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
Fashion, Textile, and Jewelry Photography
3 (1-6-4)
BAATJ164 การนำเสนอผลงานด้านแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
Presentation in Fashion, Textile, and Jewelry
3 (0-6-3)
BAATJ165 การสัมมนาและศึกษาดูงานแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
Seminar and Study Visit in Fashion, Textile, and Jewelry
3 (1-6-4)
- เฉพาะด้าน- เลือก 24
BAATJ106 การออกแบบแฟชั่น
Fashion Design
3 (0-6-3)
BAATJ107 การออกแบบเครื่องประดับ
Jewelry Design
3 (0-6-3)
BAATJ110 การตัดเย็บเสื้อผ้า
Clothing Sewing
3 (0-6-3)
BAATJ112 การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
Accessories Design
3 (0-6-3)
BAATJ125 เทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอ
Technique for Creative Textiles Surface
3 (0-6-3)
BAATJ126 กระบวนการย้อมสีและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ
Textile Dyeing and Finishing Process
3 (0-6-3)
BAATJ127 การออกแบบและผลิตผ้าพิมพ์
Printed Fabric Design and Production
3 (0-6-3)
BAATJ128 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Textile Product Design
3 (0-6-3)
BAATJ129 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งทอ
Computer for Textile Design
3 (0-6-3)
BAATJ130 การทดสอบสิ่งทอ
Textile Testing
3 (0-6-3)
BAATJ131 การสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
Creative Textile Art
3 (0-6-3)
BAATJ132 การออกแบบเคหะสิ่งทอ
Househole Textile Design
3 (0-6-3)
BAATJ133 การออกแบบหัตถกรรมสิ่งทอ
Textile Craft Design
3 (0-6-3)
BAATJ134 การทำแบบตัด
Cutting Pattern
3 (0-6-3)
BAATJ135 การทำแบบตัดบนหุ่น
Draping
3 (0-6-3)
BAATJ137 การออกแบบแฟชั่นเพื่อการตลาด
Commercial Fashion Design
3 (0-6-3)
BAATJ138 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น
Computer for Fashion Design
3 (0-6-3)
BAATJ141 การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์
Wax of Jewelry Mastering
3 (0-6-3)
BAATJ142 การทำตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ
Metal of Jewelry Mastering
3 (0-6-3)
BAATJ143 การทำแม่พิมพ์และการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ
Jewelry Molding and Casting
3 (0-6-3)
BAATJ145 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
Computer for Jewelry Design
3 (0-6-3)
BAATJ147 การออกแบบเครื่องประดับเทียม
Costume Jewelry Design
3 (0-6-3)
BAATJ148 การเจียระไนและการประดับอัญมณี
Gemstone Cutting and Setting
3 (0-6-3)
BAATJ149 การชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ
Electroplating for Jewelry
3 (0-6-3)
BAATJ150 การสลักดุนโลหะ
Metal Embossing
3 (0-6-3)
BAATJ166 การร่างภาพแฟชั่น
Drawing for Fashion Design
3 (0-6-3)
BAATJ167 เทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้า
Techniques for Clothing Decoration
3 (0-6-3)
BAATJ168 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง
Performance Costume Design
3 (0-6-3)
BAATJ169 การออกแบบแฟชั่นร่วมสมัย
Contemporary Fashion Design
3 (0-6-3)
BAATJ170 เทคโนโลยีสิ่งทอและการผลิตผืนผ้า
Textile Technology and Fabric Production
3 (0-6-3)
BAATJ171 การออกแบบเครื่องเงินและเครื่องทองไทย
Thai Silver and Gold Design
3 (0-6-3)
BAATJ172 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับ
Jewelry Manufacturing Technology
3 (0-6-3)
BAATJ173 การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย
Contemporary Jewelry Design
3 (0-6-3)
BAATJ174 ศิลปะเครื่องประดับ
Jewelry Arts
3 (0-6-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ