ข้อมูลอาจารย์

ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 5 มี.ค. 2538
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Craft skills
  สาขา : หัตถกรรม
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

 • 9 มี.ค. 2546
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  หลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

 • 29 พ.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Textiles, clothes, footwear, leather
  สาขา : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ