ข้อมูลอาจารย์

สุพจน์ ใหม่กันทะ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 22 มิ.ย. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 10 มี.ค. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ