ข้อมูลอาจารย์

ญาณิศา โกมลสิริโชค

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Textiles, clothes, footwear, leather
  สาขา : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  ประเทศ : ไทย

 • 2538
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Textiles, clothes, footwear, leather
  สาขา : หัตถกรรม
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ