ข้อมูลอาจารย์

จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 22 มิ.ย. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ศิลปะและการออกแบบ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

 • 21 พ.ค. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : เทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ