รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก แบบ ก2) / Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 15
- วิชาบังคับ 15
MENME101 วิธีทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม
Methods of Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
MENME102 ทฤษฎีกลศาสตร์
Theory of Mechanics
3 (3-0-6)
MENME103 ปรากฏการถ่ายโอน
Transport Phemomena
3 (3-0-6)
MENME104 ระเบียบวิธีการวิจัย
Research Methodology
3 (0-9-3)
MENME105 สัมมนา 1
Seminar 1
2 (0-6-2)
MENME106 สัมมนา 2
Seminar 2
1 (0-3-1)
(2) หมวดวิชาเลือก 9
- วิชาเลือกทั่วไป 9
MENME108 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
Mechanical Behavior of Materials
3 (3-0-6)
MENME109 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม
Finite Element Method in Engineering
3 (3-0-6)
MENME110 การคำนวณพลศาสตร์ของไหล
Computational Fluid Dynamics
3 (3-0-6)
MENME111 การสั่นสะเทือนเชิงกลขั้นสูง
Advanced Mechanical Vibration
3 (3-0-6)
MENME112 การวิเคราะห์โมดัล
Modal Analysis
3 (2-3-5)
MENME113 การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง
Advanced Automatic Control
3 (3-0-6)
MENME114 อคูสติกส์สำหรับวิศวกร
Acoustics for Engineers
3 (2-3-5)
MENME115 การออกแบบระบบความร้อน
Design of Thermal System
3 (3-0-6)
MENME116 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขั้นสูง
Advanced Heat Exchanger Design
3 (3-0-6)
MENME117 ระบบการทำความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง
Advanced Refrigeration and Air Conditioning System
3 (3-0-6)
MENME118 การเผาไหม้ขั้นสูง
Advanced Combustion
3 (3-0-6)
MENME119 เครื่องยนต์สันดาปภายในขั้นสูง
Advanced Internal Combustion Engines
3 (3-0-6)
MENME120 พลังงานชีวภาพและพลังงานแสงอาทิตย์
Bio-energy and Solar Energy
3 (3-0-6)
MENME121 ระบบการผลิตขั้นสูง
Advanced Manufacturing System
3 (3-0-6)
MENME122 กลศาสตร์วัสดุประกอบ
Mechanics of Composite Materials
3 (3-0-6)
MENME123 การวิเคราะห์พลังงานความร้อน
Thermal Energy Analysis
3 (3-0-6)
MENME124 กระบวนการออกแบบแนวคิดทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Conceptual Design Process
3 (3-0-6)
MENME125 กลศาสตร์ของวัสดุขั้นสูงและความยืดหยุ่นประยุกต์
Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity
3 (3-0-6)
MENME126 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Selected Topic in Mechanical Engineering 1
3 (3-0-6)
MENME127 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
Selected Topic in Mechanical Engineering 2
3 (3-0-6)
MENME128 กระบวนการผลิตขั้นสูง
Advanced Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
(3) วิทยานิพนธ์ 12
- วิทยานิพนธ์ 12
MENME129 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 1
Master Thesis 1
3 (0-9-0)
MENME130 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 2
Master Thesis 2
9 (0-27-0)
(4) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
3 (3-0-6)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ