รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ / Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering and Automatic Control Systems

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 14 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-เฉพาะสาขา 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาแกน 16 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 100
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
ENGEE202 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
Data Communication and Networking
3 (3-0-6)
ENGEE205 วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering
3 (2-3-5)
ENGEE207 การสื่อสารทางแสง
Optical Communication
3 (3-0-6)
ENGEE208 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
3 (2-3-5)
ENGEL116 หัวข้อเลือกในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Selected Topics in Electronics Engineering
3 (2-3-5)
ENGEL117 อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมทางการเกษตร
Electronics for Agricultural Control
3 (2-3-5)
ENGEL118 การประมวลผลภาพแบบดิจิทัล
Digital Image Processing
3 (3-0-6)
ENGEL119 สัมมนางานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Engineering Seminar
1 (0-3-1)
ENGEL120 การออกแบบวีแอลเอสไอ
VLSI Design
3 (3-0-6)
ENGEL121 เครื่องกลไฟฟ้า
Electrical Machines
3 (3-0-6)
ENGEL122 อิเล็กทรอนิกส์กำลังเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
Power Electronics for Energy Conservation
3 (3-0-6)
ENGEL123 โปรแกรมกราฟิกสำหรับระบบควบคุม
Graphical Program for Control System
3 (2-3-5)
ENGEL124 เทคโนโลยีแอลอีดี
LED Technology
3 (2-3-5)
ENGEL125 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensors and Transducers
3 (2-3-5)
ENGEL126 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics
3 (2-3-5)
ENGEL127 วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรง
Direct Current Power Conversion Circuits
3 (3-0-6)
ENGEL209 การวางแผนการผลิตและการควบคุม
Production Planning and Control
3 (3-0-6)
ENGEL212 การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติ
Computer Integrated Manufacturing Automation Systems
3 (2-3-5)
ENGEL213 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม
Computer Programming for Control
3 (2-3-5)
ENGEL214 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
Mobile Application Development
3 (2-3-5)
ENGEL215 อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Power Electronics and Electric Drives
3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3 (2-3-5)
ENGEL216 การประมวลผลภาพและการประยุกต์ใช้งาน
Image Processing and Applications
3 (2-3-5)
ENGEL218 เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์สมัยใหม่
Modern Mechatronics Technology
3 (2-3-5)
ENGEL219 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 14
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC201 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-เฉพาะสาขา 31
ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
Electric Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร
Principles of Communication
3 (3-0-6)
ENGEL101 สัญญาณและระบบ
Signal and System
3 (3-0-6)
ENGEL107 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Basic Electronics Engineering Training
1 (0-3-1)
ENGEL108 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Circuits and Devices
3 (2-3-5)
ENGEL109 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Circuits Design
3 (2-3-5)
ENGEL110 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก
Digital Logic Circuits Design
3 (2-3-5)
ENGEL111 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller
3 (2-3-5)
ENGEL112 ระบบสมองกลฝังตัว
Embedded Systems
3 (2-3-5)
ENGEL113 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
Programable Logic Controller
3 (2-3-5)
ENGEL114 วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง
Pulse and Switching Circuits
3 (2-3-5)
ENGEL115 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields
3 (3-0-6)
ENGEL201 นิวเเมติกส์ประยุกต์
Applied Pneumatics
3 (2-3-5)
ENGEL202 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในระบบอัตโนมัติ
Programmable Logic Controller in Automation Systems
3 (2-3-5)
ENGEL203 การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร
Human Machine Interface
3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGEL202 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในระบบอัตโนมัติ 3 (2-3-5)
ENGEL204 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและกลจักรวิทัศน์
Industrial Robotics and Machine Vision
3 (2-3-5)
ENGEL205 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensor and Transducers Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3 (2-3-5)
ENGEL206 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 1
Electronics Engineering and Automation Control Systems Laboratory 1
1 (0-3-1)
ENGEL207 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 2
Electronics Engineering and Automation Control Systems Laboratory 2
1 (0-3-1)
ENGEL208 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิตและวิเคราะห์
Computer Aided Design and Analysis (CAD/CAM)
3 (2-3-5)
ENGEL210 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3 (3-0-6)
ENGEL211 ไฮดรอลิกส์ประยุกต์
Applied Hydraulics
3 (2-3-5)
ENGEL217 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
Machine Tools Practice
1 (0-3-1)
ENGME901 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น
Introduction to Thermodynamics and Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGEE101 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
3 (3-0-6)
ENGEE113 ระบบควบคุม
Control System
3 (3-0-6)
ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
3 (2-3-5)
ENGEL106 วงจรดิจิทัล
Digital Circuits
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาแกน 16
ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
3 (2-3-5)
ENGEL102 เตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
Electronics Engineering and Automation Control Systems Preproject
1 (0-3-1)
ENGEL103 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
Electronics Engineering and Automation Control Systems Project
3 (1-6-4)
ENGEL104 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
Co-operative Education in Electronics Engineering and Automation Control Systems
6 (0-40-0)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร