รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม) / Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม-บังคับทางวิศวกรรม 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 40 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-คณิตศาสตร์ 11 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาแกน 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 102
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
ENGEE104 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Basic Electrical Engineering Training
1 (0-3-1)
ENGEE112 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Electric Drives
3 (3-0-6)
ENGEE114 ปฏิบัติการระบบควบคุม
Control System Laboratory
1 (0-3-1)
ENGEE115 ระบบควบคุมกระบวนการ
Process Control Systems
3 (2-3-5)
ENGEE116 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์
Electrical Machines Winding
3 (1-6-4)
ENGEE121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
ENGEE122 คุณภาพระบบกำลังไฟฟ้า
Electrical Power System Quality
3 (3-0-6)
ENGEE123 เสถียรภาพและสภาวะชั่วครู่ในระบบไฟฟ้ากำลัง
Stability and Transients in Electrical Power System
3 (3-0-6)
ENGEE125 วิศวกรรมส่องสว่าง
Illumination Engineering
3 (2-3-5)
ENGEE128 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Electrical Drawing
3 (2-3-5)
ENGEE129 การตรวจสอบและประมาณราคางานติดตั้งไฟฟ้า
Inspection and Cost Estimation of Electrical Installation
3 (3-0-6)
ENGEE130 ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Maintenance
1 (0-3-1)
ENGEE131 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน
Grounding and Lightning Protection System
3 (3-0-6)
ENGEE132 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้
Microcontroller and Applications
3 (2-3-5)
ENGEE133 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensors and Transducers
3 (3-0-6)
ENGEE134 พลังงานทดแทน
Renewable Energy
3 (3-0-6)
ENGEE135 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ
Energy Conservation and Management
3 (3-0-6)
ENGEE137 ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบรถราง
Railway Electrification
3 (3-0-6)
ENGEE138 ระบบไฟฟ้าลากจูงระบบรถราง
Railway Traction System
3 (3-0-6)
ENGEE139 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits Analysis
3 (2-3-5)
ENGEE140 ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับงานวิศวกรรม
Numerical Methods for Engineering
3 (2-3-5)
ENGEE141 การบริหารโครงการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
Project Management in Electrical Engineering
3 (2-3-5)
ENGEE143 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Safety
3 (3-0-6)
ENGEE144 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGEE145 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
Distributed Generation Systems
3 (3-0-6)
ENGEE147 โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
Smart Grid
3 (2-3-5)
ENGEE148 ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
Building Automation Control
3 (2-3-5)
ENGEE149 การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
Electrical System Installation Inside and Outside Building
3 (1-6-4)
ENGEE150 ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
Industrial Automation Control Systems
3 (2-3-5)
ENGEE155 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Selected Topics in Electrical Engineering
3 (3-0-6)
ENGEE156 หัวข้อเลือกปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Selected Practice Topics in Electrical Engineering
1 (0-3-1)
ENGEE157 การควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
Industrial Motor Control
3 (1-6-4)
ENGEE158 ระบบโฟโตโวลตาอิก
Photovoltaic System
3 (2-3-5)
ENGEE168 การทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
3 (1-6-4)
ENGEE169 อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งและการประยุกต์ใช้
Internet of Things and Applications
3 (2-3-5)
ENGEE170 ระบบถ่ายโอนกำลังไฟฟ้าไร้สาย
Wireless Power Transfer System
3 (2-3-5)
ENGEE172 อาณัติสัญญาณและการควบคุมรถไฟ
Railway Signaling and Control
3 (3-0-6)
ENGEE173 ระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับจ่ายรถไฟ
Railway Electrification Power System
3 (3-0-6)
ENGEE176 หลักมูลทางหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Fundamental of Industrial Robotic
3 (2-3-5)
ENGEE177 นิวแมติกส์ประยุกต์
Applied Pneumatics
3 (2-3-5)
ENGEE178 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่
Electronic Circuit Design for Mobile Robotics Engineering
3 (2-3-5)
ENGEE179 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในระบบอัตโนมัติ
Programmable Logic Controller in Automation Systems
3 (2-3-5)
ENGEE185 พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติ
Fundamental of Automatic Control System
3 (2-3-5)
ENGEE186 ธุรกิจวิศวกรรม
Engineering Business
3 (3-0-6)
ENGEE187 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Technology
3 (2-3-5)
ENGEE208 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
3 (2-3-5)
ENGEE209 การสื่อสารเคลื่อนที่
Mobile Communication
3 (3-0-6)
ENGEE211 ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ใช้
Embedded Systems and Application
3 (2-3-5)
ENGEE214 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 3
Telecommunications Laboratory 3
1 (0-3-1)
ENGEE215 การสื่อสารโครงข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Communication
3 (3-0-6)
ENGEE216 การออกแบบวงจรความถี่สูง
High Frequency Circuit Design
3 (3-0-6)
ENGEE217 การออกแบบระบบข่ายสาย
Cabling Network System Design
3 (2-3-5)
ENGEE218 การวางแผนและการจัดการเครือข่ายการสื่อสาร
Network Planning and Management
3 (3-0-6)
ENGEE220 ระบบการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวัง
Security and Surveillance System
3 (3-0-6)
ENGEE222 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
Radio Wave Propagation
3 (3-0-6)
ENGEE223 เทคโนโลยีเรดาร์
Radar Technology
3 (3-0-6)
ENGEE224 การประมวลผลสัญญาณแสงในการสื่อสาร
Optical Processing in Communications
3 (3-0-6)
ENGEE225 วิศวกรรมการสื่อสารดาวเทียม
Satellite Communication Engingeering
3 (3-0-6)
ENGEE261 ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม-บังคับทางวิศวกรรม 30
ENGEE110 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
3 (3-0-6)
ENGEE111 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics Laboratory
1 (0-3-1)
ENGEE119 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
Electric Power System Analysis
3 (2-3-5)
ENGEE120 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
ENGEE126 การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Design
3 (3-0-6)
ENGEE127 ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Design Laboratory
1 (0-3-1)
ENGEE136 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Protection
3 (3-0-6)
ENGEE164 การผลิต การส่ง และการจ่ายกำลังไฟฟ้า
Electric Power Generation Transmission and Distribution
3 (3-0-6)
ENGEE165 การกักเก็บพลังงาน
Energy Storage
3 (3-0-6)
ENGEE166 การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical Machines Analysis
3 (3-0-6)
ENGEE167 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical Machines Laboratory
1 (0-3-1)
ENGEE184 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (2-3-5)
ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร
Principles of Communication
3 (3-0-6)
ENGEE202 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
Data Communication and Networking
3 (3-0-6)
ENGEE203 การสื่อสารดิจิทัล
Digital Communication
3 (3-0-6)
ENGEE204 สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการสื่อสาร
Communication Network and Transmission Lines
3 (3-0-6)
ENGEE205 วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering
3 (2-3-5)
ENGEE206 วิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering
3 (3-0-6)
ENGEE212 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
Telecommunications Laboratory 1
1 (0-3-1)
ENGEE213 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
Telecommunications Laboratory 2
1 (0-3-1)
ENGEE226 ปฏิบัติการพิเศษทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
Special Practice inTelecommunication Engineering
1 (0-3-1)
ENGEE262 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม
Telecommunications Engineering Mathematics
3 (2-3-5)
ENGEE263 การสื่อสารทางแสงและโครงข่าย
Optical Communication and Network
3 (3-0-6)
ENGEE264 การสื่อสารไร้สาย
Wireless Communication
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 40
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGEE101 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
3 (3-0-6)
ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
3 (2-3-5)
ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
Electric Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
ENGEE113 ระบบควบคุม
Control System
3 (3-0-6)
ENGEE142 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields
3 (3-0-6)
ENGEE160 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
3 (2-3-5)
ENGEE161 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
Digital Circuits and Logic Design
3 (2-3-5)
ENGEE162 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical Machines
3 (3-0-6)
ENGEE163 สัญญาณและระบบ
Signal and System
3 (3-0-6)
ENGEE260 เทคโนโลยีการสื่อสาร
Communication Technology
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-คณิตศาสตร์ 11
FUNMA110 แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Calculus for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC115 ฟิสิกส์มูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Physics for Engineers
4 (3-3-7)
FUNSC203 เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamentals of Chemistry for Engineers
4 (3-3-7)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาแกน 12
ENGEE105 การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม
Fundamental of Engineering Training
1 (0-3-1)
ENGEE151 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
Electrical Engineering Project 1
2 (0-6-2)
ENGEE152 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Electrical Engineering Project 2
2 (0-6-2)
ENGEE153 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Practice
3 (0-40-0)
ENGEE154 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Co-operative Education in Electrical Engineering
6 (0-40-0)
ENGEE182 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าในสถานประกอบการ
Electrical Engineering Project in Enterprise
2 (0-6-2)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า ชื่อเดิม นิคม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่ระบุสาขา / กอง

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี