รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (แผน ก2) / Master of Science Program in Agricultural Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 15 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 12
- วิชาบังคับ 12
MSCGT001 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
Research Methodology in Agricultural Technology
3 (2-2-5)
MSCGT002 ระบบเกษตรและเทคโนโลยี
Agricultural System and Technology
3 (3-0-6)
MSCGT003 การจัดการเกษตรและระบบคุณภาพ
Agricultural Management and Quality System
2 (2-0-4)
MSCGT004 การบริหารทรัพยากรเพื่อธุรกิจเกษตร
Resource Management for Agri-business
2 (2-0-4)
MSCGT005 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
Seminar in Agricultural Technology 1
1 (0-2-1)
MSCGT006 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
Seminar in Agricultural Technology 2
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาเลือก 15
- วิชาเลือกทั่วไป 15
MSCGT101 นิเวศวิทยาเกษตร
Agricultural Ecology
3 (3-0-6)
MSCGT102 เทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
Seed Production Technology and Quality Control
3 (2-2-5)
MSCGT103 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีวภาพการเกษตร
Bio-agricultural Information Technology
3 (2-2-5)
MSCGT104 การพัฒนาพันธุ์และผลิตพืชเพื่ออุตสาหกรรม
Crop Improvement and Production for Industrial Uses
3 (3-0-6)
MSCGT105 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Breeding Technology
3 (2-2-5)
MSCGT106 นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช
Plant Nutrient Management Innovation
3 (3-0-6)
MSCGT107 การจัดการดินเพื่อความปลอดภัยของอาหาร
Soil Management for Food Safety
3 (3-0-6)
MSCGT108 สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด
Physiology for Crop Production Under Stress
3 (3-0-6)
MSCGT109 การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการเกษตร
Pesticide Use and Natural Products for Agriculture
3 (2-2-5)
MSCGT110 การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน
Integrated Pest Management
3 (2-2-5)
MSCGT111 เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว
Post-Harvest Technology
3 (2-2-5)
MSCGT201 สันติศึกษาเพื่อการผลิตสัตว์
Peace Studies for Animal Production
3 (3-0-6)
MSCGT202 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสัตว์
Communication and Information Technology for Animal Production
3 (1-4-4)
MSCGT203 การจัดการของเสียจากสัตว์ประยุกต์
Applied Animal Waste Management
3 (3-0-6)
MSCGT204 การผลิตอาหารสัตว์ในชุมชน
Animal Feed Production in Community
3 (1-4-4)
MSCGT205 สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการผลิตสัตว์
Local Herbs for Animal Production
3 (1-4-4)
MSCGT206 ทรัพยากรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องและการใช้ประโยชน์
Ruminant Feed Resources and Utilization
3 (1-4-4)
MSCGT207 การจัดการธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์
Livestock Farm Business Management
3 (3-0-6)
MSCGT208 วัฒนธรรมของเกษตรกรกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางปศุสัตว์
Farmer Culture on Technology Transfers and Livestock Innovation
3 (3-0-6)
MSCGT301 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขั้นสูง
Advanced Freshwater Aquaculture Technology
3 (3-0-6)
MSCGT302 การจัดการทรัพยากรประมง
Fisheries Resource Management
3 (3-0-6)
MSCGT303 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ
Aquatic Animal Nutrition
3 (2-2-5)
MSCGT304 การควบคุมคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ
Quality Control of Aquatic Animal Production
3 (3-0-6)
MSCGT305 วิศวกรรมประมง
Aquaculture Engineering
3 (3-0-6)
MSCGT306 โรคสัตว์น้ำขั้นสูง
Advanced Aquatic Animal Diseases
3 (2-2-5)
MSCGT307 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง
Aquaculture Biotechnology
3 (3-0-6)
MSCGT308 พิษวิทยาในน้ำ
Aquatic Toxicology
3 (3-0-6)
MSCGT401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง
Advanced Food Processing Technology
3 (2-2-5)
MSCGT402 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ขั้นสูง
Advanced Meat Processing Technology
3 (2-2-5)
MSCGT403 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ขั้นสูง
Advanced Fruit and Vegetable Processing Technology
3 (2-2-5)
MSCGT404 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมขั้นสูง
Advanced Milk Processing and Milk Product Technology
3 (2-2-5)
MSCGT405 เทคโนโลยีการหมักและการกลั่นระดับอุตสาหกรรม
Industrial Fermentation and Distillation Technology
3 (2-2-5)
MSCGT406 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืชขั้นสูง
Advanced Cereal Product Technology
3 (2-2-5)
MSCGT407 เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางอาหาร
Analytical Techniques and Instrumentation in Food Research
3 (2-2-5)
MSCGT408 ความปลอดภัยในอาหาร
Food Safety
3 (2-2-5)
MSCGT409 ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
Quality System in Food Industry
3 (3-0-6)
MSCGT410 การบริหารจัดการโรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร
Food Plant Management in Food Industry
3 (3-0-6)
MSCGT411 นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Products and Innovation Development
3 (2-2-5)
MSCGT412 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารขั้นสูง
Advanced Food Biotechnology
3 (2-2-5)
MSCGT413 อาหารเชิงหน้าที่
Functional Foods
3 (3-0-6)
MSCGT501 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
Selected Topics in Agricultural Technology 1
1 (1-0-2)
MSCGT502 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
Selected Topics in Agricultural Technology 2
2 (2-0-4)
MSCGT503 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 3
Selected Topics in Agricultural Technology 3
3 (2-2-5)
MSCPT301 สรีรวิทยาประยุกต์เพื่อการผลิตพืช
Applied Physiology for Crop Production
3 (3-0-6)
MSCPT306 การผลิตพืชและการตลาดพืชอินทรีย์
Organic Plant Production and Market
3 (2-3-5)
(3) วิทยานิพนธ์ 12
- วิทยานิพนธ์ 12
MSCGT601 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 (0-36-12)
(4) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
3 (3-0-6)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร