รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ / -

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
300009201 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
English for Career Preparation
2 (1-2-3)
300009202 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
English for Presentation
2 (1-2-3)
300009203 การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
English Reading for Careers
2 (1-2-3)
300009204 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English Writing for Careers
2 (1-2-3)
300009205 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
English for Service Sectors
2 (1-2-3)
301059001 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electric and Electronic Mathematics
3 (3-0-6)
301059002 พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Fundamental of Electromagnetic Field
3 (3-0-6)
301059003 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
Computer Technology and Peripherals
3 (2-3-5)
301059004 การออกแบบและสร้างเว็บเพจ
Web Design and Programming
3 (2-3-5)
301059005 การจัดการฐานข้อมูลบนเว็บเพจ
Database Management on Web
3 (2-3-5)
301059006 ระบบโทรศัพท์
Telephone Systems
3 (2-3-5)
301059007 ระบบสื่อสารแอนะล็อก
Analog Communication Systems
3 (2-3-5)
301059008 ระบบสื่อสารดิจิทัล
Digital Communication Systems
3 (2-3-5)
301059009 ระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง
Fiber Optic Communication Systems
3 (2-3-5)
301059010 ระบบสื่อสารดาวเทียม
Satellite Communications
3 (2-3-5)
301059011 ระบบสื่อสารไมโครเวฟ
Microwave Communication Systems
3 (2-3-5)
301059012 ระบบสายส่งและสายอากาศ
Transmission Lines and Antennas Systems
3 (2-3-5)
301059013 การพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ
Application on Mobile Development
3 (2-3-5)
301059014 เครื่องถ่ายเอกสารระบบแอนะล็อก
Analog Copier Machine
3 (2-3-5)
301059015 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล
Digital Copier Machine
3 (2-3-5)
(2) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0
301000002 เขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
2 (1-3-3)
301000003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electronic and Electrical Practice
2 (1-3-3)
301000011 งานเทคนิคและเครื่องมือพื้นฐาน
Technical Practice and Machine Tool
3 (1-6-4)
301050001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด
Basic Electric Circuits and Measurements
2 (1-3-3)
301050002 งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Drawing
2 (1-3-3)
301050003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ฺBasic Electronic Circuits
2 (1-3-3)
301050004 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล
Basic Pulse and Digital Circuits
2 (1-3-3)
301050005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
Basic Audio annd Video System
2 (1-3-3)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
300002001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Vocational Organization Activity 1
0 (0-2-0)
300002002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
Vocational Organization Activity 2
0 (0-2-0)
300002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Vocational Organization Activity 3
0 (0-2-0)
300002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
Vocation Organization Activity 4
0 (0-2-0)
300002005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
300001101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
Occupational Thai Language Skills
3 (3-0-6)
300001102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
Occupational Writing and Speaking
3 (3-0-6)
300001103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
Listening and Speaking for Personality Development
3 (3-0-6)
300001104 ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
Creative Thai Language Skills
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
300001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
300001202 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน
English on-the-Job
2 (1-2-3)
300001203 การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
English Conversation in the Workplace
2 (1-2-3)
300001204 ภาษาอังกฤษโครงงาน
English Project Work
1 (0-2-1)
300001205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล
English Learning through Digital Media
1 (0-2-1)
300001206 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
English for Industrial Technology
3 (3-0-6)
300001218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน
Chinese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 (2-0-4)
300001220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน
Japanese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 (2-0-4)
300001222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
2 (2-0-4)
300001223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทำงาน
Korean Conversation for work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2 (2-0-4)
300001224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001225 การสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทำงาน
Vietnamese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2 (2-0-4)
300001226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Indonesian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทำงาน
Indonesian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2 (2-0-4)
300001228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
Malaysian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทำงาน
Malaysian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2 (2-0-4)
300001230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
Burmese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทำงาน
Burmese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 2 (2-0-4)
300001232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
Khmer Language and Culture
2 (2-0-4)
300001233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทำงาน
Khmer Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2 (2-0-4)
300001234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
Laotian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทำงาน
Laotian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2 (2-0-4)
300001236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
Filipino Language and Culture
2 (2-0-4)
300001237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทำงาน
Filipino Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ 2 (2-0-4)
300001238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทำงาน
Russian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 2 (2-0-4)
300001240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
German Language and Culture
2 (2-0-4)
300001241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทำงาน
German Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2 (2-0-4)
300001242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
French Language and Culture
2 (2-0-4)
300001243 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทำงาน
French Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
300001301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Natural Resource, Energy and Environmental Management
3 (2-2-5)
300001302 การวิจัยเบื้องต้น
Introduction to Research
3 (2-2-5)
300001303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร
Science for Electrical, Electronic and Communication Works
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
300001501 ชีวิตกับสังคมไทย
Life and Thai Society
3 (3-0-6)
300001502 ศาสตร์พระราชา
The King's Philosophy
3 (3-0-6)
300001503 การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Administration
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
300001401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาขีพ
Mathematics and Statistics for Careers
3 (3-0-6)
300001402 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Mathematics for Thinking Skills Development
3 (3-0-6)
300001403 สถิติและการวางแผนการทดลอง
Statistics and Experimental Design
3 (3-0-6)
300001404 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
300001405 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 300001404 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
300001406 แคลคูลัส 3
Calculus 3
3 (3-0-6)
Prerequisite : 300001405 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6)
300001407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
300001601 การพัฒนาสุขภาพ
Health Improvement
2 (2-0-4)
300001602 การคิดอย่างเป็นระบบ
Systematic Thinking
2 (2-0-4)
300001603 สุขภาวะกายและจิต
Healthy Body and Mind
2 (2-0-4)
300001604 คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน
Quality of Life at Work
2 (2-0-4)
300001605 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
Human Relations at work
2 (2-0-4)
300001606 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
Human Factors
2 (2-0-4)
300001607 จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
Social Phychology of Disability
2 (2-0-4)
300001608 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
1 (0-2-1)
300001609 ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
Social Dance for Health and Personality Development
1 (0-2-1)
300001610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Recreation for Life Quality Development
1 (0-2-1)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
300011001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
Quality Administration in Organization
2 (1-2-3)
300011051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-2)
300012001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Information Technology for Works
3 (2-2-5)
301051001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
Electric Circuit Analysis
3 (2-3-5)
301051002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electrical and Electronic Instruments
3 (2-3-5)
301051003 วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค
Pulse and Digital Technique Circuits
3 (2-3-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
301052001 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Circuit Analysis
3 (2-3-5)
301052002 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Systems
3 (2-3-5)
301052003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
High Frequency Electronic Circuit Analysis
3 (2-3-5)
301052004 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
Op-Amp and Linear IC
3 (2-3-5)
301052005 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
Electronic Computer Aided Design
3 (2-3-5)
301052006 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
301052007 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller
3 (2-3-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
301052101 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics
3 (2-3-5)
301052102 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
Pneumatics and Hydraulics
3 (2-3-5)
301052103 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
3 (2-3-5)
301052104 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
Industrial Electronic Instruments
3 (2-3-5)
301052105 โปรแกรมเมเปิลลอจิกคอนโทรล
Programmable Logic Control
3 (2-3-5)
301052106 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
Industrial Robots
3 (2-3-5)
301052107 เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
Embedded Technology
3 (2-3-5)
301052108 ไมโครโพรเซสเซอร์
Microprocessor
3 (2-3-5)
301052109 เทคนิคการอินเตอร์เฟส
Interface Techniques
3 (2-3-5)
301052110 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ
Radio Receiver and Transmitter Techniques
3 (2-3-5)
301052111 ระบบโทรคมนาคม
Telecommunication Systems
3 (2-3-5)
301052112 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Intelligent Electronics for Things
3 (2-3-5)
301052113 เทคโนโลยีอัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม
Intelligent Technology in Industrial Applications
3 (2-3-5)
301052114 พลังงานทดแทนอัจฉริยะ
Intelligent Alternative Energy Technology
3 (2-3-5)
301052115 วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1
Advanced Topics in Industrial Electronics 1
3 (2-3-5)
301052116 วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2
Advanced Topics in Industrial Electronics 2
3 (2-3-5)
301052117 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronic Project
3 (2-3-5)
301052118 ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1
Special Problems in Industrial Electronics 1
3 (2-3-5)
301052119 ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2
Special Problems in Industrial Electronics 2
3 (2-3-5)
301052201 ระบบกระจายเสียงและภาพ
Radio and Television Broadcasting Systems
3 (2-3-5)
301052202 ระบบ CCTV , CATV , MATV
CCTV, CATV, MATV Systems
3 (2-3-5)
301052203 ระบบสตูดิโอ
Studio Systems
3 (2-3-5)
301052204 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology
3 (2-3-5)
301052205 ระบบเสียงไฮไฟและเธียร์เตอร์
Hi-Fi and Theater System
3 (2-3-5)
301052206 ระบบเสียงสำหรับห้องประชุมและระบบเสียงสาธารณะ
Public Address Sound System and Conference Sound Systems
3 (2-3-5)
301052207 ระบบควบคุมภาพ แสง เสียงในงานแสดง
Video Light and Sound System Control
3 (2-3-5)
301052208 ปัญหาพิเศษระบบเสียงและภาพ 1
Special Problems in Audio and Video Systems 1
3 (2-3-5)
301052209 ปัญหาพิเศษระบบเสียงและภาพ 2
Special Problems in Audio and Video Systems 2
3 (2-3-5)
301052210 วิทยาการก้าวหน้าระบบเสียงและภาพ 1
Advanced Topics in Audio and Video Systems 1
3 (2-3-5)
301052211 วิทยาการก้าวหน้าระบบเสียงและภาพ 2
Advanced Topics in Audio and Video Systems 2
3 (2-3-5)
301052212 ประดิษฐกรรมระบบเสียงและภาพ
Audio and Video System Project
3 (2-3-5)
301052301 กายวิภาคและสรีรวิทยา
Anatomy and Physiology
3 (3-0-6)
301052302 อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
Medical Electronics
3 (2-3-5)
301052303 เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐาน
Basic Medical Measurement and Instrument
2 (1-3-3)
301052304 เครื่องมือวินิจฉัยและเฝ้าระวังทางการแพทย์
Diagnostic and Medical Surveillance Equipment
3 (1-4-4)
301052305 เครื่องมือรักษาและฟื้นคืนชีพทางการแพทย์
Resurrection Medical Treatment Equipment
3 (1-4-4)
301052306 เครื่องมือกายภาพบำบัด
Physical Therapy Equipment
3 (1-4-4)
301052307 การบริหารจัดการระบบวิศวกรรมการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ
Medical Engineering Management
2 (2-0-4)
301052308 ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ 1
Special Problems in Medical Electronics 1
3 (2-3-5)
301052309 ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ 2
Special Problems in Medical Electronics 2
3 (2-3-5)
301052310 วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ 1
Advanced Topics in Medical Electronics 1
3 (2-3-5)
301052311 วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ 2
Advanced Topics in Medical Electronics 2
3 (2-3-5)
301052312 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
Medical Electronics Project
3 (2-3-5)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
301058501 โครงงาน
Project
4 (0-12-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร