รายละเอียดหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / Bachelor of Science in Technical Education Program in Civil Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 163 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 127 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา 46 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 127
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33
TEDCV004 การวิเคราะห์โครงสร้าง
Structural Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : TEDCV003 ทฤษฎีโครงสร้าง 3 (3-0-6)
TEDCV005 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Structural Design
3 (3-0-6)
TEDCV006 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Structural Design
3 (3-0-6)
TEDCV009 คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
3 (2-3-5)
TEDCV010 การทดสอบวัสดุก่อสร้าง
Construction Materials Testing Laboratory
2 (1-3-3)
TEDCV014 ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
3 (2-3-5)
TEDCV016 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 1
Construction Techniques Workshop 1
2 (0-6-2)
TEDCV017 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 2
Construction Techniques Workshop 2
2 (0-6-2)
TEDCV019 เทคนิคก่อสร้าง 1
Construction Technique 1
2 (2-0-4)
TEDCV023 การประมาณราคางานก่อสร้าง
Construction Estimation
2 (1-3-3)
TEDCV024 การเตรียมโครงงานทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
Civil Technology Education Project Proposal
1 (0-3-1)
TEDCV025 โครงงานทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
Civil Technology Education Research Project
3 (1-6-4)
TEDCV026 การฝึกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมโยธา
Civil on the Job Training
1 (0-40-0)
TEDCV027 วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : TEDCV011 การสำรวจ 1 3 (2-3-5)
Prerequisite : TEDCV014 ปฐพีกลศาสตร์ 3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
TEDCV007 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
Prestressed Concrete Design
3 (3-0-6)
TEDCV008 การออกแบบอาคาร
Building Design
3 (3-0-6)
TEDCV012 การสำรวจ 2
Surveying 2
3 (2-3-5)
TEDCV013 การสำรวจงานก่อสร้าง
Construction Surveying
3 (2-3-5)
Prerequisite : TEDCV012 การสำรวจ 2 3 (2-3-5)
TEDCV015 ภาพถ่ายทางอากาศ
Photogrammetry
3 (3-0-6)
Prerequisite : TEDCV011 การสำรวจ 1 3 (2-3-5)
TEDCV018 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 3
Construction Techniques Workshop 3
2 (0-6-2)
TEDCV020 เทคนิคก่อสร้าง 2
Construction Techniques 2
2 (2-0-4)
TEDCV021 การบริหารงานก่อสร้าง
Construction Management
3 (3-0-6)
TEDCV022 กฎหมายก่อสร้าง
Construction Law
2 (2-0-4)
TEDCV028 กลศาสตร์ของวัสดุ 2
Mechanics of Materials 2
3 (3-0-6)
TEDCV029 วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
3 (3-0-6)
TEDCV030 วิศวกรรมขนส่ง
Transportation Engineering
3 (3-0-6)
TEDCV031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3 (3-0-6)
TEDCV032 การประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary
2 (1-3-3)
TEDCV033 ชลศาสตร์
Hydraulic
3 (2-3-5)
TEDCV034 อุทกวิทยา
Hydrology
3 (3-0-6)
Prerequisite : TEDCV033 ชลศาสตร์ 3 (2-3-5)
TEDCV035 ไฟฟ้าเบื้องต้น
Basic of Electrical
2 (1-3-3)
TEDCV036 คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมโยธา
Computer Programs for Civil Engineering
3 (2-3-5)
TEDCV037 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา 46
TEDCC801 ความเป็นครูวิชาชีพ
Technical Teachership
2 (2-0-4)
TEDCC802 ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา
Philosophy and Principles of Vocational Education
2 (2-0-4)
TEDCC803 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
Thai Language and Culture
2 (2-0-4)
TEDCC804 ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
Foreign Language for the Development of Teaching Profession
2 (2-0-4)
TEDCC805 จิตวิทยาสำหรับครู
Psychology for Teacher
2 (2-0-4)
TEDCC806 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
2 (2-0-4)
TEDCC807 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
Learning Management and Classroom Management
3 (2-3-5)
TEDCC808 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
Didactic for Technical Teaching
3 (1-6-4)
TEDCC809 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Educational Research
3 (3-0-6)
TEDCC810 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Educational
2 (1-3-3)
TEDCC811 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ
Instructional Materials Development
3 (2-3-5)
TEDCC812 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Educational Measurement and Assessment
3 (3-0-6)
TEDCC813 การประกันคุณภาพทางการศึกษา
Educational Quality Assurance
2 (2-0-4)
TEDCC814 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
Pre Professional Experience
3 (0-9-3)
TEDCC815 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Professional Experience 1
6 (0-40-0)
TEDCC816 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2
Professional Experience 2
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 9
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA109 สถิติ
Statistics
3 (3-0-6)
FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamental Physics 1
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24
ENGCV100 กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์
Engineering Mechanics Statics
3 (3-0-6)
TEDCC823 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
TEDCC825 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
TEDCC826 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
TEDCV001 เขียนแบบก่อสร้าง
Construction Drawing
3 (2-3-5)
TEDCV002 กลศาสตร์ของวัสดุ 1
Mechanics of Materials 1
3 (3-0-6)
TEDCV003 ทฤษฎีโครงสร้าง
Theory of Structure
3 (3-0-6)
TEDCV011 การสำรวจ 1
Surveying 1
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี