รายละเอียดหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / Bachelor of Science in Technical Education Program in Industrial Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 163 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 127 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 17 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา 46 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 23 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 127
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 32
TEDIE906 การศึกษางาน
Work Study
2 (2-0-4)
TEDIE907 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-6)
TEDIE908 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
2 (2-0-4)
TEDIE909 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
3 (3-0-6)
TEDIE910 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม
Engineering Material Testing
2 (1-3-3)
TEDIE911 เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Drawing Practices
2 (1-3-3)
TEDIE912 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Design of Machine Elements
3 (2-3-5)
TEDIE913 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ
Industrial Technical Education Pre-Project
1 (0-3-1)
TEDIE914 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ
Industrial Technical Education Project
3 (1-6-4)
TEDIE915 ปฏิบัติงานเขียนแบบวิศวกรรมสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม
Engineering Drawing Practices for Industrial Professional
2 (0-6-2)
TEDIE916 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม
Machine Tool Practices for Industrial Professional
2 (0-6-2)
TEDIE917 ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม
Metal Welding Practices for Industrial Professional
2 (0-6-2)
TEDIE918 ปฏิบัติงานโลหะแผ่นสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม
Sheet Metal Practices for Industrial Professional
2 (0-6-2)
TEDIE919 ปฏิบัติงานอบชุบโลหะสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม
Heat Treatment of Metal Practices for Industrial Professional
2 (0-6-2)
TEDIE920 ฝึกงานในสถานประกอบการ
Industrial Professional Experience
1 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 17
TEDIE921 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamentals of Electrical Engineering
2 (1-3-3)
TEDIE922 กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
2 (2-0-4)
TEDIE923 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
2 (1-3-3)
TEDIE924 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety
2 (2-0-4)
TEDIE925 การวางผังโรงงาน
Industrial Plant Layout and Design
3 (3-0-6)
TEDIE926 การออกแบบและวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
Design and Analysis for Quality Improvement
3 (3-0-6)
TEDIE927 การประมาณราคางานวิศวกรรม
Estimation Cost Engineering
2 (2-0-4)
TEDIE928 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ
Foundry Technology
3 (1-6-4)
TEDIE929 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing
3 (2-3-5)
TEDIE930 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
Industrial Automation
3 (2-3-5)
TEDIE931 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
Maintenance Engineering
2 (1-3-3)
TEDIE932 เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น
Welding and Sheet Metal Technology
3 (2-3-5)
TEDIE933 วิศวกรรมการเชื่อม
Welding Engineering
3 (2-3-5)
TEDIE934 การออกแบบงานเชื่อม
Design of Weldment
2 (1-3-3)
TEDIE935 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Metrology
2 (1-3-3)
TEDIE936 เทคโนโลยีเครื่องมือกล
Machine Tools Technology
3 (1-6-4)
TEDIE937 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
Jig and Fixture Design
2 (1-3-3)
TEDIE938 วิศวกรรมเครื่องมือ
Tool Engineering
3 (2-3-5)
TEDIE939 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Automatic Machine Engineering
3 (2-3-5)
TEDIE940 ปฏิบัติงานหล่อโลหะสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม
Foundry Practices for Industrial Professional
2 (0-6-2)
TEDIE941 การจัดและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก
Workshop and Training Center Organization and Management
2 (2-0-4)
TEDIE942 การผลิตชุดการสอน
Instruction Package Production
3 (2-3-5)
TEDIE943 การสัมมนาและการฝึกอบรมในองค์การ
Training and Seminar in Organization
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา 46
TEDCC801 ความเป็นครูวิชาชีพ
Technical Teachership
2 (2-0-4)
TEDCC802 ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา
Philosophy and Principles of Vocational Education
2 (2-0-4)
TEDCC803 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
Thai Language and Culture
2 (2-0-4)
TEDCC804 ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
Foreign Language for the Development of Teaching Profession
2 (2-0-4)
TEDCC805 จิตวิทยาสำหรับครู
Psychology for Teacher
2 (2-0-4)
TEDCC806 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
2 (2-0-4)
TEDCC807 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
Learning Management and Classroom Management
3 (2-3-5)
TEDCC808 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
Didactic for Technical Teaching
3 (1-6-4)
TEDCC809 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Educational Research
3 (3-0-6)
TEDCC810 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Educational
2 (1-3-3)
TEDCC811 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ
Instructional Materials Development
3 (2-3-5)
TEDCC812 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Educational Measurement and Assessment
3 (3-0-6)
TEDCC813 การประกันคุณภาพทางการศึกษา
Educational Quality Assurance
2 (2-0-4)
TEDCC814 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
Pre Professional Experience
3 (0-9-3)
TEDCC815 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Professional Experience 1
6 (0-40-0)
TEDCC816 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2
Professional Experience 2
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 9
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA109 สถิติ
Statistics
3 (3-0-6)
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 23
TEDCC823 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
TEDCC824 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
TEDCC825 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
TEDCC826 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
TEDIE901 ปฎิบัติงานเทคนิคพื้นฐาน
Basic Technical Practices
2 (0-6-2)
TEDIE902 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Basic Industrial Engineering Training
2 (0-6-2)
TEDIE903 การบริหารงานอุตสาหกรรม
Industrial Management
2 (2-0-4)
TEDIE904 กลศาสตร์ของแข็ง
Solid Machanics
2 (2-0-4)
TEDIE905 โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม
Engineering Metallurgy
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร