รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ / -

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
300009201 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
English for Career Preparation
2 (1-2-3)
300009202 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
English for Presentation
2 (1-2-3)
300009203 การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
English Reading for Careers
2 (1-2-3)
300009204 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English Writing for Careers
2 (1-2-3)
300009205 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
English for Service Sectors
2 (1-2-3)
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
301270001 งานแบบเทคนิคเครื่องมือกล
Technical Drawing and Machine Tools Work
3 (2-3-5)
301270002 งานประกอบขึ้นรูปโครงสร้างงานเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
Forming and Assembly of Structure in Mechatronics Work
3 (2-3-5)
301270003 งานระบบนิวแมติกส์และไอดรอลิกส์
Pneumatics and Hydraulics System Work
3 (2-3-5)
301270004 งานไฟฟ้า ่อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด
Electrical, Electronics and Instrumentation Work
3 (2-3-5)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
300002001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Vocational Organization Activity 1
0 (0-2-0)
300002002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
Vocational Organization Activity 2
0 (0-2-0)
300002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Vocational Organization Activity 3
0 (0-2-0)
300002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
Vocation Organization Activity 4
0 (0-2-0)
300002005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
300001101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
Occupational Thai Language Skills
3 (3-0-6)
300001102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
Occupational Writing and Speaking
3 (3-0-6)
300001103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
Listening and Speaking for Personality Development
3 (3-0-6)
300001104 ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
Creative Thai Language Skills
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
300001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
300001202 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน
English on-the-Job
2 (1-2-3)
300001203 การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
English Conversation in the Workplace
2 (1-2-3)
300001204 ภาษาอังกฤษโครงงาน
English Project Work
1 (0-2-1)
300001205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล
English Learning through Digital Media
1 (0-2-1)
300001206 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
English for Industrial Technology
3 (3-0-6)
300001218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน
Chinese Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน
Japanese Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
2 (2-0-4)
300001223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทำงาน
Korean Conversation for work
2 (2-0-4)
300001224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001225 การสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทำงาน
Vietnamese Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Indonesian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทำงาน
Indonesian Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
Malaysian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทำงาน
Malaysian Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
Burmese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทำงาน
Burmese Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
Khmer Language and Culture
2 (2-0-4)
300001233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทำงาน
Khmer Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
Laotian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทำงาน
Laotian Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
Filipino Language and Culture
2 (2-0-4)
300001237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทำงาน
Filipino Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทำงาน
Russian Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
German Language and Culture
2 (2-0-4)
300001241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทำงาน
German Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
French Language and Culture
2 (2-0-4)
300001243 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทำงาน
French Conversation for Work
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
300001301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Natural Resource, Energy and Environmental Management
3 (2-2-5)
300001302 การวิจัยเบื้องต้น
Introduction to Research
3 (2-2-5)
300001303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร
Science for Electrical, Electronic and Communication Works
3 (2-2-5)
300001304 วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต
Science for Mechanical and Production Works
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
300001501 ชีวิตกับสังคมไทย
Life and Thai Society
3 (3-0-6)
300001502 ศาสตร์พระราชา
The King's Philosophy
3 (3-0-6)
300001503 การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Administration
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
300001401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาขีพ
Mathematics and Statistics for Careers
3 (3-0-6)
300001402 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Mathematics for Thinking Skills Development
3 (3-0-6)
300001403 สถิติและการวางแผนการทดลอง
Statistics and Experimental Design
3 (3-0-6)
300001404 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
300001405 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
300001406 แคลคูลัส 3
Calculus 3
3 (3-0-6)
300001407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
300001601 การพัฒนาสุขภาพ
Health Improvement
2 (2-0-4)
300001602 การคิดอย่างเป็นระบบ
Systematic Thinking
2 (2-0-4)
300001603 สุขภาวะกายและจิต
Healthy Body and Mind
2 (2-0-4)
300001604 คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน
Quality of Life at Work
2 (2-0-4)
300001605 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
Human Relations at work
2 (2-0-4)
300001606 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
Human Factors
2 (2-0-4)
300001607 จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
Social Phychology of Disability
2 (2-0-4)
300001608 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
1 (0-2-1)
300001609 ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
Social Dance for Health and Personality Development
1 (0-2-1)
300001610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Recreation for Life Quality Development
1 (0-2-1)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
300011001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
Quality Administration in Organization
2 (1-2-3)
300011051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-2)
300012001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Information Technology for Works
3 (2-2-5)
301271001 เขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
Mechatronics Drawing with Computer
3 (1-4-4)
301271002 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electric and Electronic Circuits
3 (2-3-5)
301271003 การควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
Pneumatics and Hydraulics
3 (1-4-4)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
301272001 ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์
Mechanical Parts in Mechatronics
3 (2-3-5)
301272002 เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม
Electrical Machines and Control
3 (2-3-5)
301272003 อุปกรณ์การวัดและควบคุม
Measurements and Control Devices
3 (2-3-5)
301272004 ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์
Digital and Microcontroller
3 (2-3-5)
301272005 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
Programmable Controller
3 (2-3-5)
301272006 เทคโนโลยี CNC/CAD/CAM
CNC /CAD / CAM Technology
3 (2-3-5)
301272007 ระบบโรงงานอัตโนมัติ
Automation Factory System
3 (2-3-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
301272101 การติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics System Installation and Maintenance
3 (1-4-4)
301272102 การผลิตชิ้นส่วนในงานเมคคาทรอนิกส์
Mechanical Parts Production in Mechatronics
3 (2-3-5)
301272103 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Industrial Robotics
3 (2-3-5)
301272104 การควบคุมการเคลื่อนที่
Motion Control
3 (2-3-5)
301272105 การควบคุมกระบวนการ
Process Control
3 (2-3-5)
301272106 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
Electric Motor Drive
3 (1-4-4)
301272107 การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่
Mobile Robots
3 (2-3-5)
301272108 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Production Process in Mechatronics and Robotics
3 (1-4-4)
301272201 เทคนิคการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Industrial Robotics Control Techniques
3 (1-4-4)
301272202 โปรโตคอลสื่อสารในงานอุตสาหกรรม
Communication Protocols in Industrial Network
3 (2-3-5)
301272203 การประสานระบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
System Integrator of Industrial Robotics
3 (2-3-5)
301272204 วางผังกระบวนการผลิตด้วยโปรแกรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
Layout Process Simulation of Robot and Automation Programming
3 (2-3-5)
301272205 การวัด ทดสอบ ปรับตั้งหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
Measurement Inspection of Industrial Robot
3 (2-3-5)
301272206 การบำรุงรักษาเชิงป้องกันในงานอตุสาหกรรม
Preventive Maintenance in Industrial
3 (2-3-5)
301272207 ถอดแบบทูลิ่งของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
Reproduction Tooling of Robot and Automation System
3 (2-3-5)
301272208 การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในงานอุตสาหกรรม
Mobile Robotics For Industrial
3 (2-3-5)
301272209 ระบบสกาดาในงานอุตสาหกรรม
SCADA System in Industry
3 (2-3-5)
301275101 งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 1
Mechatronics and Robotics Work
3 (0-6-3)
301275102 งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 2
Mechatronics and Robotics Work 2
3 (6-6-3)
301275103 งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 3
Mechatronics and Robotics Work 3
3 (0-6-3)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
301278001 ฝึกงาน
Work Practice
4 (0-40-0)
301278002 ฝึกงาน 1
Work Practice 1
2 (0-40-0)
301278003 ฝึกงาน 2
Work Practice 2
2 (0-40-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
301278501 โครงงาน
project
4 (0-12-0)
301278502 โครงงาน 1
Project 1
2 (0-6-0)
301278503 โครงงาน 2
Project 2
2 (0-6-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร