รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ / Bachelor of Fine Arts Program in Visual Arts

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 13 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 64 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 17 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 13
BFACC401 ศิลปะประจำชาติ
Traditional Thai Art
2 (1-3-3)
BFACC402 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
BFACC403 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
BFACC404 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition
2 (1-3-3)
BFACC405 ล้านนาศึกษา
Lanna Studies
2 (2-0-4)
BFAVA101 ศิลปะร่วมสมัย
Contemporary Art
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 64
BFAVA102 ทฤษฎีสี
Theory of Color
2 (1-3-3)
BFAVA103 ประวัติและแบบอย่างศิลปะตะวันตก
History and Style of Western Art
3 (3-0-6)
BFAVA104 ประวัติและแบบอย่างศิลปะตะวันออก
History and Style of Eastern Art
3 (3-0-6)
BFAVA105 กายวิภาค
Anatomy
2 (2-0-4)
BFAVA106 สัมมนาทางทัศนศิลป์
Seminar in Visual Art
2 (2-0-4)
BFAVA107 วิเคราะห์ศิลปกรรม
Art Analysis
2 (2-0-4)
BFAVA108 การจัดนิทรรศการศิลปกรรม
Art Exhibition Design
3 (3-0-6)
BFAVA109 คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์
Computer Assisted Visual Art
2 (1-3-3)
BFAVA110 วาดเส้น 1
Drawing 1
2 (1-3-3)
BFAVA111 วาดเส้น 2
Drawing 2
2 (0-4-2)
BFAVA112 องค์ประกอบศิลป์ 1
Composition 1
2 (1-3-3)
BFAVA113 องค์ประกอบศิลป์ 2
Composition 2
2 (1-3-3)
BFAVA114 ทัศนศิลป์ 1
Visual Art 1
3 (0-6-3)
BFAVA115 ทัศนศิลป์ 2
Visual Art 2
3 (0-6-3)
BFAVA116 การเขียนเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์
Writing for Art Thesis
2 (2-0-4)
BFAVA117 เตรียมศิลปนิพนธ์
Art Thesis Preparation
6 (0-12-6)
BFAVA118 ศิลปนิพนธ์
Art Thesis
12 (0-24-0)
BFAVA119 ฝึกงานทางศิลปกรรม
Job Internship in Art
3 (0-40-0)
BFAVA120 ศิลปะแนวทดลอง
Experimental Art
2 (0-4-2)
BFAVA121 จิตรกรรมสีน้ำ
Watercolor Painting
3 (0-6-3)
BFAVA122 วาดเส้นสร้างสรรค์
Creative Drawing
3 (0-6-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 17
BFAVA123 จิตรกรรม 1
Painting 1
4 (1-6-5)
BFAVA124 จิตรกรรม 2
Painting 2
4 (1-6-5)
BFAVA125 จิตรกรรม 3
Painting 3
4 (1-6-5)
BFAVA126 จิตรกรรม 4
Painting 4
5 (0-10-5)
BFAVA127 ประติมากรรม 1
Sculpture 1
4 (1-6-5)
BFAVA128 ประติมากรรม 2
Sculpture 2
4 (1-6-5)
BFAVA129 ประติมากรรม 3
Sculpture 3
4 (1-6-5)
BFAVA130 ประติมากรรม 4
Sculpture 4
5 (0-10-5)
BFAVA131 ศิลปะภาพพิมพ์ 1
Printmaking 1
4 (1-6-5)
BFAVA132 ศิลปะภาพพิมพ์ 2
Printmaking 2
4 (1-6-5)
BFAVA133 ศิลปะภาพพิมพ์ 3
Printmaking 3
4 (1-6-5)
BFAVA134 ศิลปะภาพพิมพ์ 4
Printmaking 4
5 (0-10-5)
BFAVA135 ศิลปะไทย 1
Thai Art 1
4 (1-6-5)
BFAVA136 ศิลปะไทย 2
Thai Art 2
4 (1-6-5)
BFAVA137 ศิลปะไทย 3
Thai Art 3
4 (1-6-5)
BFAVA138 ศิลปะไทย 4
Thai Art 4
5 (0-10-5)
BFAVA139 สื่อศิลปะ 1
Media Art 1
4 (1-6-5)
BFAVA140 สื่อศิลปะ 2
Media Art 2
4 (1-6-5)
BFAVA141 สื่อศิลปะ 3
Media Art 3
4 (1-6-5)
BFAVA142 สื่อศิลปะ 4
Media Art 4
5 (0-10-5)
BFAVA143 ศิลปะกระดาษ
Paper Art
3 (1-4-4)
BFAVA144 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Print Media
3 (1-4-4)
BFAVA145 ภูมิปัญญาล้านนาในงานศิลปกรรม
Lanna Wisdom in Art
3 (1-4-4)
BFAVA146 พุทธศิลป์
Buddhist Art
2 (2-0-4)
BFAVA147 ลวดลายไทย
Thai Ornament
2 (0-4-2)
BFAVA148 จิตรกรรมฝาผนังไทย
Thai Mural Painting
3 (1-4-4)
BFAVA149 ประติมากรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Sculpture
3 (1-4-4)
BFAVA150 ศิลปะภาพพิมพ์แนวทดลอง
Experimental Printmaking
2 (1-3-3)
BFAVA151 ลายคำล้านนา
Laikam Lanna
3 (1-4-4)
BFAVA152 บริบท และการสร้างสรรค์ผลงานสื่อศิลปะ
Production in Media Art and Context
3 (1-4-4)
BFAVA153 วัฒนธรรมไซเบอร์ศึกษา
Cyberculture Study
3 (3-0-6)
BFAVA154 วิดีโอแมปปิ้ง
Video Mapping
2 (0-4-2)
BFAVA155 ศิลปะทดลองเพื่อสื่อศิลปะ
Experimental Art for Media Art
3 (1-4-4)
BFAVA156 ประติมากรรมขนาดเล็ก
Mini Sculpture
3 (1-4-4)
BFAVA157 ประติมากรรมคนเหมือน
Portrait Sculpture
3 (1-4-4)
BFAVA158 ภาพพิมพ์แกะไม้
Woodcut
3 (1-4-4)
BFAVA159 การศึกษาจิตรกรรมชิ้นเอก
Masterpiece Painting Studies
2 (1-2-3)
BFAVA160 จิตรกรรมสร้างสรรค์
Creative Painting
3 (1-4-4)
BFAVA161 ศิลปะภาพพิมพ์ประยุกต์
Applied Printmaking
3 (1-4-4)
BFAVA162 การวิจารณ์ศิลปะ
Art Criticism
3 (3-0-6)
BFAVA163 ประวัติจิตรกรรม
History of Painting
3 (3-0-6)
BFAVA164 ประวัติศิลปะภาพพิมพ์
History of Printmaking
3 (3-0-6)
BFAVA165 หลักการวิจัยทางศิลปะ
Principle of Arts Research
2 (2-0-4)
BFAVA166 จิตรกรรมพู่กันจีน
Chinese Brush Painting
2 (0-4-2)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร