รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 2 (แบบ 2.1) / Doctor of Engineering Program in Electrical Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
- ตามกลุ่มวิชา 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 6
- วิชาบังคับ 6
DENEE501 สัมมนาปริญญาเอก 1
Doctoral Seminar 1
1 (0-3-1)
DENEE502 สัมมนาปริญญาเอก 2
Doctoral Seminar 2
1 (0-3-1)
DENEE503 สัมมนาปริญญาเอก 3
Doctoral Seminar 3
1 (0-3-1)
DENEE506 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวิศวกรรมศาสตร์
Optimization Techniques for Engineering
3 (2-3-5)
DENEE507 การคิดเชิงออกแบบและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกิจ
Design Thinking and Problem-solving in Electrical Engineering for Enterprise
3 (2-3-5)
(2) หมวดวิชาเลือก 6
- ตามกลุ่มวิชา 6
DENEE601 การออกแบบระบบกระจายไฟฟ้ากำลังขั้นสูง
Advanced Electric Power Distribution System Design
3 (3-0-6)
DENEE602 วิธีการทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง
Advanced Computer Methods in Power System
3 (3-0-6)
DENEE603 การหาค่าเหมาะสมที่สุดในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
Optimization in Electrical Engineering
3 (3-0-6)
DENEE604 การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบคอนเวกซ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
Convex Optimization in Electrical Engineering
3 (3-0-6)
DENEE605 เสถียรภาพและพลวัตขั้นสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง
Advanced Power System Dynamics and Stability
3 (3-0-6)
DENEE606 การออกแบบระบบป้องกันไฟฟ้ากำลังขั้นสูง
Advanced Power System Protection Design
3 (3-0-6)
DENEE607 ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง
Advanced Power System Reliability
3 (3-0-6)
DENEE608 คุณภาพไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง
Advanced Power Quality in Power Systems
3 (3-0-6)
DENEE609 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง
Advanced High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
DENEE610 การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าขั้นสูงในงานวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
Advanced Electric Field Analysis in High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
DENEE611 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง
Selected Topics in Advanced Electrical Power and High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
DENEE612 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง
Special Problems in Advanced Electrical Power and High Voltage Engineering
3 (2-3-5)
DENEE621 แหล่งพลังงานทดแทนขั้นสูง
Advanced Renewable Energy Resources
3 (3-0-6)
DENEE622 ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขั้นสูงและการประยุกต์
Advanced Photovoltaic System and Its Applications
3 (3-0-6)
DENEE623 เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง
Advanced Energy Technology
3 (3-0-6)
DENEE624 ระบบไมโครกริดขั้นสูง
Advanced Microgrid System
3 (3-0-6)
DENEE625 ระบบสมาร์ทกริดสมัยใหม่
Modernization Smart Grid System
3 (3-0-6)
DENEE626 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมระบบพลังงานสะอาดขั้นสูง
Selected Topics in Advanced Clean Energy System Engineering
3 (3-0-6)
DENEE627 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมระบบพลังงานสะอาดขั้นสูง
Special Problems in Advanced Clean Energy System Engineering
3 (2-3-5)
DENEE641 การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง
Advanced Power Electronics Application in Power Systems
3 (3-0-6)
DENEE642 เทคโนโลยีการแปลงผันกำลังโดยวิธีสวิตช์ขั้นสูง
Advanced Switching Power Conversion Technology
3 (3-0-6)
DENEE643 การจําลองวงจรแปลงผันกําลังขั้นสูงและการควบคุม
Advanced Power Converter Modeling and Control
3 (3-0-6)
DENEE644 การควบคุมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Control of Electric Drives
3 (3-0-6)
DENEE645 การประยุกต์เทคนิคการควบคุมให้เหมาะสมที่สุด
Applied Optimal Control Technique
3 (3-0-6)
DENEE646 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูงและการควบคุม
Selected Topics in Advanced Power Electronics Engineering and Control Systems
3 (3-0-6)
DENEE647 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูงและการควบคุม
Special Problems in Advanced Power Electronics Engineering and Control Systems
3 (2-3-5)
DENEE661 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Electric Vehicle Technology
3 (3-0-6)
DENEE662 ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Electric Vehicle Control System
3 (3-0-6)
DENEE663 ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Electric Vehicle Battery Charging System
3 (3-0-6)
DENEE664 ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สายขั้นสูง
Advanced Wireless Electric Vehicle Battery Charging System
3 (3-0-6)
DENEE665 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟขั้นสูง
Advanced Railway Traction Electrical Systems
3 (3-0-6)
DENEE666 ระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับรถไฟขั้นสูง
Advanced Railway Electrification
3 (3-0-6)
DENEE667 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับยานพาหนะ
Selected Topics in Advanced Electric Drive Engineering for Vehicles
3 (3-0-6)
DENEE668 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับยานพาหนะ
Special Problems in Advanced Electric Drive Engineering for Vehicles
3 (2-3-5)
DENEE681 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Digital System Design
3 (3-0-6)
DENEE682 ไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูงและการประยุกต์
Advanced Microcontroller and Applications
3 (3-0-6)
DENEE683 ระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง
Advanced Embeded Systems
3 (3-0-6)
DENEE684 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ขั้นสูง
Advanced Biomedical Electronics
3 (3-0-6)
DENEE685 การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกขั้นสูงสําหรับชีวการแพทย์
Advanced Analog Integrated Circuit Design for Biomedical Applications
3 (3-0-6)
DENEE686 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง
Selected Topics in Advanced Electronics Engineering and Embedded Systems
3 (3-0-6)
DENEE687 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง
Special Problems in Advanced Electronics Engineering and Embedded Systems
3 (2-3-5)
DENEE701 การวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการกระจายคลื่นขั้นสูง
Advanced Electromagnetic Field and Wave Propagation Analysis
3 (3-0-6)
DENEE702 วิศวกรรมไมโครเวฟขั้นสูง
Advanced Microwave Engineering
3 (3-0-6)
DENEE703 ระบบสื่อสารด้วยแสงขั้นสูง
Advanced Optical Communications
3 (3-0-6)
DENEE704 การออกแบบสายอากาศสมัยใหม่ขั้นสูง
Advanced Modern Antenna Design
3 (3-0-6)
DENEE705 การสื่อสารเคลื่อนที่ขั้นสูง
Advanced Mobile Communications
3 (3-0-6)
DENEE706 การวิเคราะห์ระบบเครือข่ายขั้นสูง
Advanced Networking System Analysis
3 (3-0-6)
DENEE707 เทคโนโลยีการสื่อสารดาวเทียม
Satellite Communications Technology
3 (3-0-6)
DENEE708 หัวข้อเลือกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโครงข่าย
Selected Topics in Communications Engineering Technology and Networks
3 (3-0-6)
DENEE709 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโครงข่าย
Special Problems in Communications Engineering Technology and Networks
3 (2-3-5)
DENEE721 วิศวกรรมดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Digital Engineering and Internet of Everything
3 (3-0-6)
DENEE722 การประมวลสัญญาณไม่ต่อเนื่องขั้นสูง
Advanced Discrete Signal Processing
3 (3-0-6)
DENEE723 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
DENEE724 การสื่อสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Data and Computer Communications
3 (3-0-6)
DENEE725 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและเครือข่าย
Selected Topics in Advanced Computer and Netwok Engineering
3 (3-0-6)
DENEE726 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและเครือข่าย
Special Problems in Advanced Computer and Netwok Engineering
3 (2-3-5)
DENEE727 สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆขั้นสูง
Advanced Cloud Computing Architecture
3 (3-0-6)
DENEE728 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
Advanced Software Engineering
3 (3-0-6)
DENEE729 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
Advanced Software Architecture
3 (3-0-6)
DENEE730 การประมวลผลสมรรถนะสูงและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
High Performance Computing and Cloud Computing
3 (3-0-6)
DENEE731 เทคโนโลยีบล็อคเชน
Blockchain Technology
3 (3-0-6)
DENEE732 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและการประยุกต์
Selected Topics in Advanced Sotfware Engineering and Applications
3 (3-0-6)
DENEE733 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและการประยุกต์
Special Problems in Advanced Sotfware Engineering and Applications
3 (2-3-5)
DENEE734 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง
Advanced Artificial Intelligence and Machine Learning
3 (3-0-6)
DENEE735 การประมวลผลภาพและการรับรู้ภาพดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Digital Image Processing and Computer Vision
3 (3-0-6)
DENEE736 ทฤษฎีฟัซซีเซตเพื่อความฉลาดเชิงคำนวณ
Fuzzy Set Theory for Computational Intelligence
3 (3-0-6)
DENEE737 เทคโนโลยีการรู้จำรูปแบบ
Pattern Recognition Technology
3 (3-0-6)
DENEE738 เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Big Data and Cloud Computing Technology
3 (3-0-6)
DENEE739 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
Advanced Data Analytics
3 (3-0-6)
DENEE740 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นสูงด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง
Advanced Big Data Management with Machine Learning
3 (3-0-6)
DENEE741 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง
Selected Topics in Advanced Machine Learning Engineering
3 (3-0-6)
DENEE742 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง
Special Problems in Advanced Machine Learning Engineering
3 (2-3-5)
DENEE761 การวัดขั้นสูงในงานระบบควบคุมอัตโนมัติ
Advanced Instrumentation for Automatic Control System
3 (3-0-6)
DENEE762 วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotics Engineering
3 (3-0-6)
DENEE763 การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
Robotic Applications for Automation Process
3 (2-3-5)
DENEE764 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง
Selected Topics in Advanced Robotics Engineering and Automation Control Systems
3 (3-0-6)
DENEE765 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง
Special Problems in Advanced Robotics Engineering and Automation Control Systems
3 (2-3-5)
DENEE781 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร
Electric and Electronics Technology for Agriculture
3 (3-0-6)
DENEE782 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเกษตร
Applications of Microcontroller for Agriculture
3 (2-3-5)
DENEE783 เทคโนโลยีไฟฟ้าในกระบวนการแปรรูปทางการเกษตร
Electrical Technology in Agricultural Processing
3 (3-0-6)
DENEE784 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะขั้นสูง
Selected Topics in Advanced Agri-Intelligence Engineering
3 (3-0-6)
DENEE785 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะขั้นสูง
Special Problems in Advanced Agri-Intelligence Engineering
3 (2-3-5)
DENEE801 การวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ศึกษา
Research and Development in Electrical and Computer Engineering Education
3 (3-0-6)
DENEE802 การออกแบบระบบการสอนวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ศึกษา
Instructional System Design in Electrical and Computer Engineering Education
3 (3-0-6)
DENEE803 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Innovation and Technology Education in Electrical and Computer Engineering
3 (3-0-6)
DENEE804 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ศึกษา
Selected Topics in Electrical and Computer Engineering Education
3 (3-0-6)
DENEE805 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ศึกษา
Special Problems in Electrical and Computer Engineering Education
3 (2-3-5)
DENEE821 การบริหารโครงการวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกิจ
Engineering Project and Enterprise Management
3 (3-0-6)
DENEE822 โครงงานนวัตกรรมขั้นสูงในสถานประกอบการ 1
Innovation Project in Enterprise 1
3 (2-3-5)
DENEE823 โครงงานนวัตกรรมขั้นสูงในสถานประกอบการ 2
Innovation Project in Enterprise 2
3 (2-3-5)
DENEE824 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานในระดับปริญญาเอก 1
Work – integrated Learning in a Doctoral Course 1
3 (0-20-0)
DENEE825 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานในระดับปริญญาเอก 2
Work – integrated Learning in a Doctoral Course 2
3 (0-20-0)
DENEE826 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานในระดับปริญญาเอก 3
Work – integrated Learning in a Doctoral Course 3
6 (0-40-0)
DENEE827 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานในระดับปริญญาเอก 4
Work – integrated Learning in a Doctoral Course 4
6 (0-40-0)
DENEE828 มอดูลการเรียนรู้อิสระทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Independent Learning Module in Electrical and Computer Engineering
3 (0-9-0)
(3) วิทยานิพนธ์ 36
- วิทยานิพนธ์ 36
DENEE903 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
Doctoral Thesis
36 (0-108-0)
(4) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0
GEMWL201 ทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตศึกษา
Preparatory English Skill for Graduates
3 (2-3-5)
GEMWL202 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อการนำเสนอทางวิชาการ
Graduate English Studies Skill for Academic Presentation
3 (2-3-5)
GEMWL203 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อการเขียนทางวิชาการและวิทยานิพนธ์
Graduate English Studies Skill for Academic and Thesis Writings
3 (3-0-6)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่ระบุสาขา / กอง

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี