รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ประมง) / Bachelor of Science Program in Agriculture

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 96
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 48
BSCAG001 เกษตรทั่วไป
General Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG002 ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร
Basic Skills for Agriculture
1 (0-3-1)
BSCAG003 ทักษะช่างเกษตร
Farm Shop Skills
2 (1-3-3)
BSCAG004 เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทางการเกษตร
Fundamental Agricultural Biotechnology
3 (3-0-6)
BSCAG005 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
Information Technology for Agriculture
2 (1-3-3)
BSCAG006 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร
Genetics for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG007 เครื่องทุ่นแรงฟาร์มทางการเกษตร
Farm Machinery
2 (1-3-3)
BSCAG008 การวางแผนทดลองทางการเกษตร
Experimental Designs for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG009 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
Agricultural Technology Transfer and Extension
2 (1-3-3)
BSCAG010 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
Principles of Soil Science
3 (2-3-5)
BSCAG011 การจัดการธุรกิจเกษตร
Agribusiness Management
3 (3-0-6)
BSCCC104 ฟิสิกส์ทางการเกษตร
Agriculture Physics
3 (2-3-5)
BSCCC107 หลักเคมี
Principles of Chemistry
3 (2-3-5)
BSCCC108 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
3 (2-3-5)
BSCCC111 ชีวเคมีทางการเกษตร
Biochemistry for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCCC112 ชีววิทยา
Biology
3 (2-3-5)
BSCCC113 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (2-3-5)
BSCCC205 คณิตศาสตร์และสถิติ
Mathematics and Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39
BSCAG301 มีนวิทยา
Ichthyology
3 (2-3-5)
BSCAG302 นิเวศวิทยาทางน้ำ
Aquatic Ecology
3 (2-3-5)
BSCAG303 การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
Aquatic Animal Breeding
3 (2-3-5)
BSCAG304 การเลี้ยงสัตว์น้ำ
Aquatic Animal Culture
3 (2-3-5)
BSCAG305 คุณภาพน้ำและการจัดการบ่อ
Water Quality and Pond Management
3 (2-3-5)
BSCAG306 อาหารสัตว์น้ำ
Aquatic Animal Feed
3 (2-3-5)
BSCAG307 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
Diseases and Parasites in Aquatic Animals
3 (2-3-5)
BSCAG308 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Farm Management for Aquaculture
2 (2-0-4)
BSCAG309 มาตรฐานการผลิตทางการประมง
Fishery Production Standard System
2 (2-0-4)
BSCAG310 คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
Quality of Aquatic Animals and Products
3 (2-3-5)
BSCAG311 ทักษะวิชาชีพประมง 1
Practical Skills in Fisheries 1
1 (0-3-1)
BSCAG312 ทักษะวิชาชีพประมง 2
Practical Skills in Fisheries 2
1 (0-3-1)
BSCAG313 ทักษะวิชาชีพประมง 3
Practical Skills in Fisheries 3
1 (0-3-1)
BSCAG314 ทักษะวิชาชีพประมง 4
Practical Skills in Fisheries 4
1 (0-3-1)
BSCAG315 ปัญหาพิเศษทางการประมง
Special Problems in Fisheries
3 (0-6-3)
BSCAG316 สัมมนาทางการประมง
Seminar in Fisheries
1 (0-3-1)
BSCAG317 ฝึกงานทางวิชาชีพประมง
Job Internship in Fisheries
3 (0-40-0)
BSCAG318 สหกิจศึกษาทางการประมง
Cooperative Education in Fisheries
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
BSCAG319 อนุกรมวิธานของปลา
Taxonomy of Fish
3 (2-3-5)
BSCAG320 ชีววิทยาทางทะเล
Marine Biology
3 (2-3-5)
BSCAG321 สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง
Aquatic Invertebrates
3 (2-3-5)
BSCAG322 สิ่งแวดล้อมทางการประมง
Fisheries Environment
3 (2-3-5)
BSCAG323 แพลงก์ตอนวิทยา
Planktonology
3 (2-3-5)
BSCAG324 การเพาะเลี้ยงกบ
Frog Culture
3 (2-3-5)
BSCAG325 ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ
Ornamental Fish and Aquatic Plants
3 (2-3-5)
BSCAG326 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Coastal Aquaculture
3 (2-3-5)
BSCAG327 การเพาะเลี้ยงกุ้ง
Shrimp Culture
3 (2-3-5)
BSCAG328 การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Application of Chemicals and Drugs in Aquaculture
3 (2-3-5)
BSCAG329 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
Aquatic Animals Improvement
3 (2-3-5)
BSCAG330 ฮอร์โมนที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Hormones in Aquaculture
3 (2-3-5)
BSCAG331 การจัดการโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
Aquatic Animal Hatchery Management
3 (2-3-5)
BSCAG332 ปฏิบัติการชุมชนทางการประมง
Off Campus Laboratory in Fisheries
3 (2-3-5)
BSCAG333 การประเมินผลกระทบทรัพยากรประมง
Impact Assessment of Fisheries Resources
3 (3-0-6)
BSCAG334 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
Sustainable Aquaculture Management
3 (3-0-6)
BSCAG335 การจัดการทรัพยากรประมง
Fisheries Resources Management
3 (3-0-6)
BSCAG336 เรื่องเฉพาะทางการประมง
Selected Topics in Fisheries
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง แทน นางสาวสายใจ วิชญ์สันต์กุล ประชุมสภา ม. ครั้งที่ 8/256 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561, ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง