รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน / Diploma in Machine Tool Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 58 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 23 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 21
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
GEDSC404 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
GEDSC405 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-6)
GEDSC406 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-6)
GEDSC407 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
GEDSC303 วิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Science of Biodiversity
3 (2-3-5)
GEDSC304 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทางการเกษตร
Physical Science for Agriculture
3 (2-3-5)
GEDSC305 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
Science for Electrical and Electronic
3 (2-3-5)
GEDSC306 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับโลหะวิทยาเบื้องต้น
Physical Science for Elementary of Metallurgy
3 (3-0-6)
GEDSC307 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับช่างเทคนิค
Physical Science for Technicians
3 (2-3-5)
(2) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(3) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
DIPEE102 งานไฟฟ้าพื้นฐาน
Basic Electrical Work
2 (1-3-3)
DIPMC101 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
Basic Technical Drawing
2 (1-3-3)
DIPMC102 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
Basic Machine Tool Work
2 (0-6-2)
DIPMC103 งานเชื่อมและโลหะแผ่น
Basic Welding Work
2 (1-3-3)
DIPMC104 ชิ้นส่วนเครื่องมือกล
Machine Element
2 (2-0-4)
DIPMT101 วัสดุช่าง
Technical Materials
2 (2-0-4)
DIPMT102 ฝึกฝีมือเบื้องต้น
Basic Skills Practice
2 (0-6-2)
(4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPCC312 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Professional Activities 1
0 (0-2-0)
DIPCC313 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
Professional Activities 2
0 (0-2-0)
DIPCC314 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Professional Activities 3
0 (0-2-0)
DIPCC315 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
Professional Activities 4
0 (0-2-0)
DIPCC316 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 58
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPCC301 การบริหารงานคุณภาพและการเป็นผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่
Quality Administration and Modern SME Entrepreneurship
2 (1-2-3)
DIPCC302 กฏหมายเกี่ยวกับงานอาชีพ
Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-2)
DIPCC303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Information Technology for Works
3 (2-3-5)
DIPCC309 กลศาสตร์ของแข็ง
Solid Mechanics
3 (3-0-6)
DIPMC201 เครื่องมือกล 1
Machine Tool 1
3 (1-6-4)
DIPMC202 เขียนแบบช่างกลโรงงาน
Machine Tool Drawing
3 (1-6-4)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 23
DIPMC401 เครื่องมือกลอัตโนมัติ 1
Automatic Machine 1
3 (1-6-4)
DIPMC402 เครื่องมือกลอัตโนมัติ 2
Automatic Machine 2
3 (1-6-4)
DIPMC403 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Machine Element Designs
3 (3-0-6)
DIPMC404 เครื่องมือกล 2
Machine Tool 2
3 (1-6-4)
DIPMC405 การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer-Aided Design and Drawing
3 (2-3-5)
DIPMC406 การบำรุงรักษาเครื่องจักร
Machine Maintenance
3 (2-3-5)
DIPMC407 มาตรวิทยาและงานวัดละเอียดทางมิติ
Metrology and Dimensional Measurement
3 (2-2-5)
DIPMC408 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
2 (2-0-4)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPMC501 คอมพิวเตอร์ช่วยงานผลิต
Computer-Aided Manufacturing
3 (2-3-5)
DIPMC502 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
Tool and Die
3 (2-3-5)
DIPMC503 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
Plastic Mold Design
3 (2-3-5)
DIPMC504 การจัดการผลิตและการประมาณราคา
Production Management and Cost Estimate
2 (2-0-4)
DIPMC505 การศึกษางาน
Work Study
2 (2-0-4)
DIPMC506 การอบชุบโลหะและทดสอบวัสดุ
Heat Treatment and Material Testing
2 (1-3-3)
DIPMC507 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
Jig and Fixture Design
3 (2-3-5)
DIPMC508 โลหะวิทยางานอุตสาหกรรม
Industrial Metallurgy
3 (2-3-5)
DIPMC509 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
Pneumatics and Hydraulics
3 (2-3-5)
DIPMC510 งานช่างกลโรงงาน 1
Factory mechanic work 1
3 (2-3-5)
DIPMC511 งานช่างกลโรงงาน 2
Factory mechanic work 2
3 (2-3-5)
DIPMC512 งานช่างกลโรงงาน 3
Factory mechanic work 3
3 (2-3-5)
DIPMC513 งานช่างกลโรงงาน 4
Factory mechanic work 4
3 (2-3-5)
DIPMC514 งานช่างกลโรงงาน 5
Factory mechanic work 5
3 (2-3-5)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPMC601 ฝึกงาน
Work Practice
4 (0-20-0)
DIPMC602 ฝึกงาน 1
Work Practice 1
2 (0-10-0)
DIPMC603 ฝึกงาน 2
Work Practice 2
2 (0-10-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPMT701 โครงงาน
Project
4 (0-12-0)
DIPMT702 โครงงาน 1
Project 1
2 (0-6-0)
DIPMT703 โครงงาน 2
Project 2
2 (0-6-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ