ข้อมูลอาจารย์

ชยันต์ คำบรรลือ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 15 พ.ค. 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ