รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม / Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Industrial Design

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- วิชาแกน 14 หน่วยกิต
- วิชาเอก 12 หน่วยกิต
- เฉพาะด้าน- บังคับ 59 หน่วยกิต
- เฉพาะด้าน- เลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- วิชาแกน 14
BAACC404 วาดภาพเพื่อการออกแบบ
Drawing for Design
2 (1-3-3)
BAACC405 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ
Creative Thinking for Design
2 (1-3-3)
BAACC406 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานออกแบบ
Composition for Design
2 (1-3-3)
BAACC407 เขียนแบบเบื้องต้น
Introduction to Drafting
2 (1-3-3)
BAACC408 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ
Research Methodology in Design
2 (2-0-4)
BAACC409 ประวัติศาสตร์ศิลป์สำหรับงานออกแบบ
History of Art for Design
2 (2-0-4)
BAACC410 ศิลปะพื้นถิ่น
Local Arts
2 (1-3-3)
- วิชาเอก 12
BAAID122 ฝึกงานวิชาชีพทางออกแบบอุตสาหกรรม
Job Internship in Industrial Design
3 (0-40-0)
BAAID123 การเตรียมศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม
Industrial Design Pre-Thesis
3 (3-0-6)
BAAID124 ศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม
Industrial Design Thesis
6 (0-18-6)
- เฉพาะด้าน- บังคับ 59
BAAID106 ปฏิบัติการงานไม้และโลหะ
Wood and Metal Workshop
3 (0-6-3)
BAAID109 ปฏิบัติงานวัสดุสังเคราะห์
Synthetic Material Workshop
3 (0-6-3)
BAAID127 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทอุปโภคบริโภค
Consumer Industrial Product Design
3 (0-6-3)
BAAID128 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาธารณะและบริการ
Public and Services Industrial Product Design
3 (0-6-3)
BAAID129 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Innovative Industrial Product Design
3 (0-6-3)
BAAID147 การทำหุ่นจำลอง
Model Making
3 (1-4-6)
BAAID148 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ
Creative Industrial for Design
3 (3-0-6)
BAAID149 ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Eco-Friendly Product Design
3 (0-6-3)
BAAID150 นวัตกรรมวัสดุผลิตภัณฑ์
Product Material Innovation
3 (3-0-6)
BAAID151 ปัจจัยมนุษย์เพื่อการออกแบบ
Human Factors for Design
3 (3-0-6)
BAAID152 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
Computer for Drafting
3 (1-6-4)
BAAID153 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Principles of Industrial Product Design
3 (1-6-4)
BAAID154 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการผลิต
Computers for Design and Manufacturing
3 (1-6-4)
BAAID155 ธุรกิจและประมาณราคา
Business and Estimation
3 (3-0-6)
BAAID156 คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนองาน
Computers for Presentations
3 (0-6-3)
BAAID157 การตลาดเพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม
Marketing for Industrial Design
3 (3-0-6)
BAAID158 การประกอบวิชาชีพทางการออกแบบอุตสาหกรรม
Professional Practice in Industrial Design
3 (3-0-6)
BAAID159 ออกแบบสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
Creative Design for Digital Content
2 (2-0-4)
BAAID160 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์สร้างสรรค์
Creative Furniture Design
3 (0-6-3)
BAAID161 นวัตกรรมการออกแบบจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Innovation for Display and Exhibition Design
3 (0-6-3)
- เฉพาะด้าน- เลือก 9
BAAID162 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
Loose Furniture Design
3 (1-6-4)
BAAID163 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งภายในอาคาร
Build-in Furniture Design
3 (1-6-4)
BAAID164 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ระบบอุตสาหกรรม
Industrial Furniture Design
3 (1-6-4)
BAAID165 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมงานไม้
Industrial Wood Craft Design
3 (1-6-4)
BAAID166 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเส้นใย
Industrial Fiber Craft Design
3 (1-6-4)
BAAID167 ออกแบบหัตถกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Contemporary Craft Design
3 (1-6-4)
BAAID168 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมงานไม้
Wood Industrial Product Design
3 (1-6-4)
BAAID169 ปฏิบัติการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
Wood Sheet Furniture Workshop
3 (1-6-4)
BAAID170 ปฏิบัติการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งถาวร
Build-in Furniture Workshop
3 (1-6-4)
BAAID171 อุปกรณ์ช่วยงานผลิต
Jigs and Fixtures
3 (1-6-4)
BAAID172 กราฟิกสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ
Creative Graphics for Design
3 (1-6-4)
BAAID173 ออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์
Creative Packaging Design
3 (1-6-4)
BAAID174 ออกแบบตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย
Interior Design
3 (1-6-4)
BAAID175 ออกแบบตกแต่งภายในอาคารสาธารณะ
Interior Design of Public Buildings
3 (1-6-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ