ข้อมูลอาจารย์

ธาดา เสนานัย

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 24 มิ.ย. 2558
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Design
  สาขา : การออกแบบ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต
  ประเทศ : ไทย

 • 3 พ.ค. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Design
  สาขา : ออกแบบอุตสาหกรรม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ