รายละเอียดหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / Bachelor of Science in Technical Education Program in Industrial Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 17 หน่วยกิต
- วิชาชีพครู 35 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 100
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24
FUNMA102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
FUNMA109 สถิติ
Statistics
3 (3-0-6)
FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamental Physics 1
3 (3-0-6)
TEDIE904 กลศาสตร์ของแข็ง
Solid Machanics
2 (2-0-4)
TEDIE905 โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม
Engineering Metallurgy
3 (2-3-5)
TEDIE922 กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
2 (2-0-4)
TEDIE944 เขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
2 (1-3-3)
TEDIE945 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
TEDIE946 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Basic Industrial Engineering Training
3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 24
TEDIE906 การศึกษางาน
Work Study
2 (2-0-4)
TEDIE907 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-6)
TEDIE909 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
3 (3-0-6)
TEDIE910 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม
Engineering Material Testing
2 (1-3-3)
TEDIE911 เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Drawing Practices
2 (1-3-3)
TEDIE913 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ
Industrial Technical Education Pre-Project
1 (0-3-1)
TEDIE914 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ
Industrial Technical Education Project
3 (1-6-4)
TEDIE924 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety
2 (2-0-4)
TEDIE947 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Design of Machine Elements
3 (3-0-3)
TEDIE953 ฝึกงานในสถานประกอบการ
Industrial Professional Experience
3 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 17
TEDIE915 ปฏิบัติงานเขียนแบบวิศวกรรมสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม
Engineering Drawing Practices for Industrial Professional
2 (0-6-2)
TEDIE916 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม
Machine Tool Practices for Industrial Professional
2 (0-6-2)
TEDIE919 ปฏิบัติงานอบชุบโลหะสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม
Heat Treatment of Metal Practices for Industrial Professional
2 (0-6-2)
TEDIE921 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamentals of Electrical Engineering
2 (1-3-3)
TEDIE923 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
2 (1-3-3)
TEDIE925 การวางผังโรงงาน
Industrial Plant Layout and Design
3 (3-0-6)
TEDIE927 การประมาณราคางานวิศวกรรม
Estimation Cost Engineering
2 (2-0-4)
TEDIE928 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ
Foundry Technology
3 (1-6-4)
TEDIE930 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
Industrial Automation
3 (2-3-5)
TEDIE931 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
Maintenance Engineering
2 (1-3-3)
TEDIE933 วิศวกรรมการเชื่อม
Welding Engineering
3 (2-3-5)
TEDIE934 การออกแบบงานเชื่อม
Design of Weldment
2 (1-3-3)
TEDIE935 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Metrology
2 (1-3-3)
TEDIE936 เทคโนโลยีเครื่องมือกล
Machine Tools Technology
3 (1-6-4)
TEDIE937 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
Jig and Fixture Design
2 (1-3-3)
TEDIE939 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Automatic Machine Engineering
3 (2-3-5)
TEDIE940 ปฏิบัติงานหล่อโลหะสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม
Foundry Practices for Industrial Professional
2 (0-6-2)
TEDIE941 การจัดและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก
Workshop and Training Center Organization and Management
2 (2-0-4)
TEDIE942 การผลิตชุดการสอน
Instruction Package Production
3 (2-3-5)
TEDIE943 การสัมมนาและการฝึกอบรมในองค์การ
Training and Seminar in Organization
3 (2-3-5)
TEDIE948 การจัดการเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Economy Management
3 (3-0-3)
TEDIE949 วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Quantitative Analysis in Industrial Engineering
3 (3-0-6)
TEDIE950 เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น
Welding and Sheet Metal Technology
3 (1-6-4)
TEDIE951 วิศวกรรมเครื่องมือ
Tool Engineering
3 (3-0-6)
TEDIE952 ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่นสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม
Metal Welding and Sheet Metal Practices for Industrial Professional
2 (0-6-2)
TEDIE954 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing
2 (1-3-4)
- วิชาชีพครู 35
TEDCC827 จิตวิทยาสำหรับครูวิชาชีพ
Psychology for Vocational Teacher
3 (2-2-5)
TEDCC828 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
Vocational Curriculum Development
2 (1-2-3)
TEDCC829 ปรัชญาอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพ
Philosophy of Vocational Education and Education Quality Assurance
2 (1-2-3)
TEDCC830 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
Learning Management and Classroom Management
3 (1-4-4)
TEDCC831 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
Didactic for Technician Teaching
3 (1-6-4)
TEDCC832 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Research for Professional Learning Development
3 (2-2-5)
TEDCC833 นวัตกรรมและวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ
Innovation and Instructional Materials
3 (2-2-5)
TEDCC834 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Educational Measurement and Assessment
3 (2-2-5)
TEDCC835 การฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพระหว่างเรียน
Pre Professional Experience
1 (0-3-1)
TEDCC836 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Professional Experience 1
6 (0-40-0)
TEDCC837 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2
Professional Experience 2
6 (0-40-0)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี