ข้อมูลอาจารย์

พัชรนันท์ ยิ่งขยัน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2543
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : ธุรกิจอุตสาหกรรม
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ