รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ / Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Textiles and Jewelry

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 20 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 58 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 93
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 20
BAACC401 หลักการเขียนแบบ
Principle of Drafting
2 (1-3-3)
BAACC402 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ
Research Methodology in Design
2 (2-0-4)
BAATJ101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
Introduction to Textile, Fashion and Jewelry
3 (3-0-6)
BAATJ102 หลักการออกแบบสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
Principle of Textile, Fashion and Jewelry Design
3 (3-0-6)
BFACC401 ศิลปะประจำชาติ
Traditional Thai Art
2 (1-3-3)
BFACC402 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
BFACC403 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
BFACC404 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition
2 (1-3-3)
BFACC405 ล้านนาศึกษา
Lanna Studies
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 58
BAATJ103 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งทอและเครื่องประดับ
Local Wisdom of Textile and Jewelry
3 (3-0-6)
BAATJ104 วัสดุสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
Textile, Fashion and Jewelry Materials
3 (3-0-6)
BAATJ105 การออกแบบและผลิตผืนผ้า
Fabric Design and Production
3 (0-6-3)
BAATJ106 การออกแบบแฟชั่น
Fashion Design
3 (0-6-3)
BAATJ107 การออกแบบเครื่องประดับ
Jewelry Design
3 (0-6-3)
BAATJ108 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับเบื้องต้น
Introduction to Computer for Textile, Fashion and Jewelry
3 (0-6-3)
BAATJ109 เทคโนโลยีสิ่งทอ
Textiles Technology
3 (2-3-5)
BAATJ110 การตัดเย็บเสื้อผ้า
Clothing Sewing
3 (0-6-3)
BAATJ111 การผลิตเครื่องเงินและเครื่องทองไทย
Thai Gold and Silverware Production
3 (0-6-3)
BAATJ112 การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
Accessories Design
3 (0-6-3)
BAATJ113 การออกแบบอย่างยั่งยืน
Sustainable Design
2 (2-0-4)
BAATJ114 การออกแบบสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์
Creative Textile, Fashion and Jewelry Design
3 (0-6-3)
BAATJ115 การสร้างแบรนด์สิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
Textile, Fashion and Jewelry Branding
3 (2-3-5)
BAATJ116 การวางแผนการผลิตสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
Production Planning of Textile, Fashion and Jewelry
2 (2-0-4)
BAATJ117 ศึกษาดูงานสิ่งทอและเครื่องประดับ
Technical Visit to Textile and Jewelry
2 (0-6-0)
BAATJ118 การเตรียมศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ
Pre-Textile and Jewelry Thesis
2 (2-0-4)
BAATJ119 ศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ
Textile and Jewelry Thesis
6 (0-18-0)
BAATJ120 การเตรียมสหกิจศึกษาสิ่งทอและเครื่องประดับ
Pre-Cooperative Education Textile and Jewelry
2 (2-0-4)
BAATJ121 สหกิจศึกษาสิ่งทอและเครื่องประดับ
Cooperative Education Textile and Jewelry
6 (0-40-0)
BAATJ122 การจัดรูปแบบการนำเสนอสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
Textile, Fashion and Jewelry Promotion
3 (0-6-3)
BAATJ123 ธุรกิจสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
Textile, Fashion and Jewelry Business
2 (2-0-4)
BAATJ124 ฝึกงานสิ่งทอและเครื่องประดับ
Job Internship in Textile and Jewelry
3 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BAATJ125 เทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอ
Technique for Creative Textiles Surface
3 (0-6-3)
BAATJ126 กระบวนการย้อมสีและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ
Textile Dyeing and Finishing Process
3 (0-6-3)
BAATJ127 การออกแบบและผลิตผ้าพิมพ์
Printed Fabric Design and Production
3 (0-6-3)
BAATJ128 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Textile Product Design
3 (0-6-3)
BAATJ129 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งทอ
Computer for Textile Design
3 (0-6-3)
BAATJ130 การทดสอบสิ่งทอ
Textile Testing
3 (0-6-3)
BAATJ131 การสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
Creative Textile Art
3 (0-6-3)
BAATJ132 การออกแบบเคหะสิ่งทอ
Househole Textile Design
3 (0-6-3)
BAATJ133 การออกแบบหัตถกรรมสิ่งทอ
Textile Craft Design
3 (0-6-3)
BAATJ134 การทำแบบตัด
Cutting Pattern
3 (0-6-3)
BAATJ135 การทำแบบตัดบนหุ่น
Draping
3 (0-6-3)
BAATJ136 กระบวนการผลิตเสื้อผ้า
Garment Manufacturing Process
3 (0-6-3)
BAATJ137 การออกแบบแฟชั่นเพื่อการตลาด
Commercial Fashion Design
3 (0-6-3)
BAATJ138 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น
Computer for Fashion Design
3 (0-6-3)
BAATJ139 เทคนิคการตัดเย็บและการตกแต่ง
Sewing and Finishing Techniques
3 (0-6-3)
BAATJ140 การสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น
Fashion Styling
3 (0-6-3)
BAATJ141 การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์
Wax of Jewelry Mastering
3 (0-6-3)
BAATJ142 การทำตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ
Metal of Jewelry Mastering
3 (0-6-3)
BAATJ143 การทำแม่พิมพ์และการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ
Jewelry Molding and Casting
3 (0-6-3)
Prerequisite : BAATJ141 การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์ 3 (0-6-3)
Prerequisite : BAATJ142 การทำตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ 3 (0-6-3)
BAATJ144 การจำแนกอัญมณี
Gemstone Identification
3 (0-6-3)
BAATJ145 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
Computer for Jewelry Design
3 (0-6-3)
BAATJ146 กระบวนการผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม
Jewelry Industrial Production
3 (0-6-3)
BAATJ147 การออกแบบเครื่องประดับเทียม
Costume Jewelry Design
3 (0-6-3)
BAATJ148 การเจียระไนและการประดับอัญมณี
Gemstone Cutting and Setting
3 (0-6-3)
BAATJ149 การชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ
Electroplating for Jewelry
3 (0-6-3)
BAATJ150 การสลักดุนโลหะ
Metal Embossing
3 (0-6-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ