รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร / Bachelor of Engineering Program in Food Production Engineering and Innovation

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-คณิตศาสตร์ 20 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 104
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16
ENGCC516 การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Graphics
2 (1-3-3)
ENGCC517 หลักการของกลศาสตร์วิศวกรรม
Principles of Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC519 หลักการของวัสดุวิศวกรรม
Principles of Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC521 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
ENGCC522 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
Fundamentals of Electrical Engineering
3 (3-0-6)
ENGCC524 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
Basic Engineering Skill Training 1
2 (0-6-2)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59
ENGFI101 การวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ
Measurement and Automatic System
3 (2-3-5)
ENGFI106 การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
Planning and Production Control in Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI119 การเตรียมความพร้อมสำหรับโครงงานและสหกิจศึกษา
Project and Cooperative Education Preparation
1 (0-2-1)
ENGFI121 สหกิจศึกษาในงานอุตสาหกรรมอาหาร
Co-operative Education in Food Industry
6 (0-40-0)
ENGFI122 สำรวจโลกวิศวกรรมอาหาร
Exploring Food Engineering World
1 (1-0-1)
ENGFI123 สมบัติทางเคมีและกายภาพของวัตถุดิบอาหาร
Chemical and Physical Properties of Food Materials
3 (2-3-5)
ENGFI124 การออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Design
3 (3-0-6)
ENGFI125 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Dynamics
3 (3-0-6)
ENGFI126 การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร
Heat and Mass Transfer
3 (3-0-6)
ENGFI127 จุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiology
3 (2-3-5)
ENGFI128 การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Quality Management in Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI129 กระบวนการแปรรูปอาหาร
Food Processing
3 (2-3-5)
ENGFI130 หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอาหาร
Unit Operation in Food Industry
3 (2-3-5)
ENGFI131 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
Entrepreneurship and Start-up
3 (3-0-6)
ENGFI132 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด
Food Product Development and Marketing
3 (2-3-5)
ENGFI133 เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3 (3-0-6)
ENGFI134 การบริหารการปฏิบัติการเบื้องต้น
Introduction to Operations Management
3 (3-0-6)
ENGFI135 การออกแบบโรงงานอาหาร
Food Plant Design
3 (2-3-5)
ENGFI136 โครงงานวิศวกรรมและนวัตกรรมอาหาร 1
Food Engineering and Innovation Practice 1
1 (0-3-1)
ENGFI137 โครงงานวิศวกรรมและนวัตกรรมอาหาร 2
Food Engineering and Innovation Practice 2
1 (0-3-1)
ENGFI138 โครงงานวิศวกรรมและนวัตกรรมอาหาร 3
Food Engineering and Innovation Practice 3
1 (0-3-1)
ENGFI139 โครงงานทางวิศวกรรมและนวัตกรรมอาหาร
Food Engineering and Innovation Project
3 (1-6-2)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
ENGFI206 การจัดการพลังงานและของเสียในอุตสาหกรรมอาหาร
Energy and Waste Management in Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI211 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
Food Packaging Technology
3 (3-0-6)
ENGFI212 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
3 (3-0-6)
engfi218 เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
Fermentation Technology
3 (3-0-6)
ENGFI219 อาหารเชิงหน้าที่และส่วนผสม
Functional food and ingredients
3 (3-0-6)
ENGFI220 การแปรรูปด้วยความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร
Thermal Processing in Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI221 ระบบการทำความเย็นและความร้อน
Refrigeration and Heating System
3 (3-0-6)
ENGFI222 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programing
3 (2-3-5)
ENGFI223 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบวิศวกรรม
Computer-Aided Engineering Design
3 (2-3-5)
ENGFI224 การเรียนรู้ของเครื่องและการวิเคราะห์ข้อมูล
Machine Learning and Data Analysis
3 (3-0-6)
ENGFI225 สื่อออนไลน์และการตลาดดิจิทัล
Social Media and Digital Marketing
3 (3-0-6)
ENGFI226 การจัดการผลิตภัณฑ์และแบรนด์สินค้า
Product and Brand Management
3 (3-0-6)
ENGFI227 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมและนวัตกรรมอาหารที่น่าสนใจ
Selected Topics in Food Engineering and Innovation
3 (3-0-6)
ENGFI228 หัวข้อคัดสรรด้านเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและนวัตกรรมอาหารสมัยใหม่
Selected Topics in Modern Food Engineering and Innovation Technology
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-คณิตศาสตร์ 20
FUNMA109 สถิติ
Statistics
3 (3-0-6)
FUNMA113 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
FUNMA114 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamental Physics 1
3 (3-0-6)
FUNSC106 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamental Physics 1 Laboratory
1 (0-3-1)
FUNSC107 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2
Fundamental Physics 2
3 (3-0-6)
FUNSC108 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2
Fundamental Physics 2 Laboratory
1 (0-3-1)
FUNSC210 เคมีเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
Basic Chemistry for Food Industry
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สหวิทยาการ