ข้อมูลอาจารย์

วัชรัตน์ ถมทอง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 31 ส.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Science
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : การจัดการการเกษตร
  สถานที่ศึกษา : Van Hall Larenstein University
  ประเทศ : ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

 • 31 ส.ค. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Science
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : เกษตรอินทรีย์
  สถานที่ศึกษา : Wageningen University
  ประเทศ : ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ