ข้อมูลอาจารย์

สุรีวรรณ ราชสม

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 16 ก.ค. 2557
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : วิทยาศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : Massey University
  ประเทศ : นิวซีแลนด์

 • 28 มี.ค. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : วิศวกรรมอาหาร
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ประเทศ : ไทย

 • 1 มี.ค. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ