ข้อมูลอาจารย์

โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 27 ต.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Science
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  สถานที่ศึกษา : Van Hall Larenstein University
  ประเทศ : ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

 • 31 ส.ค. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Science
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : เทคโนโลยีอาหาร
  สถานที่ศึกษา : Wageningen University
  ประเทศ : ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ