รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ / Diploma in Plant Science

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 96 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 12 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 57 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 22 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
GEDLC103 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
Chinese in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDLC104 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
Japanese in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDLC105 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
Korean in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDLC106 ภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน
Burmese in Daily Life
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 12
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 12
DIPCC101 ทักษะช่างเกษตรและเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
Practical Skills in Agricultural Farmshop and Agricultural Machinery
3 (2-2-5)
DIPCC102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Computer and Information Technology for Agriculture
3 (2-2-5)
DIPCC103 หลักการเกษตร
Principles of Agriculture
3 (2-3-5)
DIPPS101 ทักษะพื้นฐานทางพืชศาสตร์
Basic Skills in Plant Science
3 (0-6-3)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPCC701 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1
Profession Experience Activity 1
0 (0-2-0)
DIPCC702 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2
Profession Experience Activity 2
0 (0-2-0)
DIPCC703 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3
Profession Experience Activity 3
0 (0-2-0)
DIPCC704 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4
Profession Experience Activity 4
0 (0-2-0)
DIPCC705 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC303 วิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Science of Biodiversity
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 57
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPCC104 เคมีเพื่อการเกษตร
Chemistry for Agriculture
3 (2-2-5)
DIPPS102 การจัดการธุรกิจเกษตรและการตลาดดิจิทัล
Agriculture Management and Digital Marketing
3 (3-0-6)
DIPPS103 กฎหมายและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร
Law and Standardization of Agricultural Products
3 (3-0-6)
DIPPS104 เทคโนโลยีการผลิตพืช
Plant Production Technology
3 (2-2-5)
DIPPS105 ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำ
Plant Climate and Water Management
3 (2-2-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 22
DIPPS201 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
Plant Propagation Technology
3 (2-2-5)
DIPPS202 การปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Breeding
3 (2-2-5)
DIPPS203 ดินและการจัดการธาตุอาหารพืช
Soil and Plant Nutrition Management
3 (2-2-5)
DIPPS204 ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
Plant Pest and Their Control
3 (2-2-5)
DIPPS205 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Post Harvest Technology
3 (2-2-5)
DIPPS206 การจัดการเทคโนโลยีฟาร์มพืชอัจฉริยะ
Intelligent Crops Farm Technology Management
3 (1-4-4)
DIPPS207 สัมมนาทางพืชศาสตร์
Seminar in Plant Science
1 (0-2-1)
DIPPS208 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์
Practical Skills in Plant Science
3 (0-6-3)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPPS301 พืชไร่เศรษฐกิจ
Economic Field Crops
3 (2-2-5)
DIPPS302 อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร
Agricultural Unmanned Aircraft
3 (2-2-5)
DIPPS303 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อาหาร
Food Field Crops Production Technology
3 (2-2-5)
DIPPS304 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
Industrial Beverage Crops Production Technology
3 (2-2-5)
DIPPS305 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมพลังงาน
Industrial Energy Crops Production Technology
3 (2-2-5)
DIPPS306 เทคโนโลยีการผลิตพืชให้น้ำยาง
Rubber Crops Production Technology
3 (2-2-5)
DIPPS307 เทคโนโลยีการผลิตพืชกัญชง-กัญชา และผลิตภัณฑ์
Hemp and Cannabis Production Technology
3 (2-2-5)
DIPPS308 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Seed Technology
3 (2-2-5)
DIPPS309 เทคโนโลยีการผลิตผัก
Vegetables Production Technology
3 (2-2-5)
DIPPS310 เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเพื่อการค้า
Commercial Mushrooms Production Technology
3 (2-2-5)
DIPPS311 พืชสมุนไพรและเทคโนโลยีการแปรรูป
Medicinal Plants and Processing Technology
3 (2-2-5)
DIPPS312 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
Commercial Floricultural and Ornamental Plants Production Technology
3 (2-2-5)
DIPPS313 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
Economic Fruit Crops Technology
3 (2-2-5)
DIPPS314 การจัดและตกแต่งภูมิทัศน์
Landscape Management and Decoration
3 (2-2-5)
DIPPS315 การดูแลรักษาพืชพรรณ
Plants Maintenance
3 (2-2-5)
DIPPS316 พืชพรรณและการออกแบบ
Plant and Design
3 (2-2-5)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPPS401 ฝึกงานทางวิชาชีพพืชศาสตร์
Job Internship in Plant Science
4 (0-40-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPPS501 โครงการพิเศษทางพืชศาสตร์
Special Project in Plant Science
4 (0-12-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร