รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ / -

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 80 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 5 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 5 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะภาษาและการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะทางสังคมและการดำรงชีวิต 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 60 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 13 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 47 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 5
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 5
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
301270001 งานเขียนแบบและเทคนิคเครื่องมือกล
Technical Drawing and Machine Tools work
2 (1-3-3)
301270002 งานประกอบขึ้นรูปโครงสร้างงานเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
Forming and Assembly of Structure in Mechatronics Work
2 (1-3-3)
301270003 งานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
Pneumatics and Hydraulics System Work
3 (1-4-4)
301270004 งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด
Electrical, Electronics and Instrumentation Work
3 (1-4-4)
301270005 งานควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
Industrial Robot Control Fundamental
2 (1-3-3)
301270006 งานโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
Programable Logic Controller
3 (1-4-4)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
300002001 กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา
Strengthen Honesty and Volunteerism
0 (0-2-0)
300002002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Vocational Organization Activity 1
0 (0-2-0)
300002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
Vocational Organization Activity 2
0 (0-2-0)
300002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Vocational Organization Activity 3
0 (0-2-0)
300002005 กิจกรรมในสถานประกอบการ 1
Workplace Activity 1
0 (0-2-0)
300002006 กิจกรรมในสถานประกอบการ 2
Workplace Activity 2
0 (0-2-0)
300002007 กิจกรรมในสถานประกอบการ 3
Workplace Activity 3
0 (0-2-0)
300002008 กิจกรรมเสริมสร้างผู้เรียนตามอัธยาศัย 1
Recreational Activity for Learners Development 1
0 (0-2-0)
300002009 กิจกรรมเสริมสร้างผู้เรียนตามอัธยาศัย 2
Recreational Activity for Learners Development 2
0 (0-2-0)
300002010 กิจกรรมเสริมสร้างผู้เรียนตามอัธยาศัย 3
Recreational Activity for Learners Development 3
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 15
- กลุ่มสมรรถนะภาษาและการสื่อสาร 6
300001101 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
Thai Language Skills for Career Communication
2 (1-2-3)
300001102 ทักษะการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ
Occupational Thai Writing and Speaking Skills
2 (1-2-3)
300001103 ทักษะภาษาไทยเพื่อการนำเสนอเชิงวิชาชีพ
Thai for Occupational Presentation
2 (1-2-3)
300001104 ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
Creative Thai Language Skills
2 (1-2-3)
300001201 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ
English for Career
2 (1-2-3)
300001202 การเขียนและการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษ
Writing and Presenting English Project Work
1 (0-2-1)
300001203 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
English for Industrial Technology
1 (0-2-1)
300001204 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
English for Electronic Industry
1 (0-2-1)
300001205 ภาษาอังกฤษสำหรับช่างเมคคาทรอนิกส์
English for Mechatronics Technician
1 (0-2-1)
300001206 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
English for Digital Business Technology
1 (0-2-1)
300001207 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม
English Communicative for Hotel
2 (1-2-3)
300001208 ภาษาอังกฤษสำหรับงานการค้าระหว่างประเทศ
English for International Trades
1 (0-2-1)
300001209 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรและประมง
English for Agriculture and Fishery
1 (0-2-1)
300001210 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
English for Agro-Industrial Technology
2 (1-2-3)
300001211 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
English for Agricultural Technology and Innovation
2 (1-2-3)
300001212 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
English for Digital Information Technology Industry
1 (0-2-1)
300001213 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
English for the Entertainment Industry
1 (0-2-1)
300001214 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
English for Food and Beverage Services
1 (0-2-1)
300001215 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
English for Thai Cuisine
1 (0-2-1)
300001216 ภาษาอังกฤษทางทะเล 1
Maritime English 1
3 (2-2-5)
300001217 ภาษาอังกฤษทางทะเล 2
Maritime English 2
3 (2-2-5)
300001218 ภาษาอังกฤษสำหรับงานนาฬิกา
English for Watch Career
1 (0-2-1)
300001219 ภาษาอังกฤษสำหรับกิจการการบิน
English for Aviation
1 (0-2-1)
300001220 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Language and Culture
1 (0-2-1)
300001221 การสนทนาภาษาจีนสำหรับการทำงาน
Chinese Conversation for Work
1 (0-2-1)
300001222 ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรม
Chinese for Industry
1 (0-2-1)
300001223 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจ
Chinese for Business
1 (0-2-1)
300001224 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
Chinese for Tourism Business
1 (0-2-1)
300001225 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Language and Culture
1 (0-2-1)
300001226 สื่อสารภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน
Japanese Communication for Work
1 (0-2-1)
300001227 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
1 (0-2-1)
300001228 สื่อสารภาษาเกาหลีในการทำงาน
Korean Communication for Work
1 (0-2-1)
300001229 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
1 (0-2-1)
300001230 สื่อสารภาษาเวียดนามในการทำงาน
Vietnamese Communication for Work
1 (0-2-1)
300001231 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Indonesian Language and Culture
1 (0-2-1)
300001232 สื่อสารภาษาอินโดนีเซียในการทำงาน
Indonesian Communication for Work
1 (0-2-1)
300001233 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
Malaysian Language and Culture
1 (0-2-1)
300001234 สื่อสารภาษามาเลเซียในการทำงาน
Bahasa Malaysian Communication for Work
1 (0-2-1)
300001235 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
Burmese Language and Culture
1 (0-2-1)
300001236 สื่อสารภาษาพม่าเพื่อการทำงาน
ฺBurmese Communication for Work
1 (0-2-1)
300001237 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
Khmer Language and Culture
1 (0-2-1)
300001238 สื่อสารภาษาเขมรเพื่อการทำงาน
Khmer Communication for Work
1 (0-2-1)
300001239 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
Laotian Language and Culture
1 (0-2-1)
300001240 สื่อสารภาษาลาวเพื่อการทำงาน
Laotian Communication for Work
1 (0-2-1)
300001241 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
Filipino Language and Culture
1 (0-2-1)
300001242 สื่อสารภาษาฟิลิปปินส์เพื่อการทำงาน
Filipino Communication for Work
1 (0-2-1)
300001243 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian Language and Culture
1 (0-2-1)
300001244 สื่อสารภาษารัสเซียเพื่อการทำงาน
Russian Communication for Work
1 (0-2-1)
300001245 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
German Language and Culture
1 (0-2-1)
300001246 สื่อสารภาษาเยอรมันเพื่อการทำงาน
German Communication for Work
1 (0-2-1)
300001247 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
French Language and Culture
1 (0-2-1)
300001248 สื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทำงาน
French Communication for Work
1 (0-2-1)
- กลุ่มสมรรถนะการคิดและการแก้ปัญหา 6
300001301 วิทยาศาสตร์งานอาชีพธุรกิจและบริการ
Science for Business and Services Careers
3 (2-2-5)
300001302 วิทยาศาสตร์งานอาชีพไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร
Science for Electrical Electronics and Communications Careers
3 (2-2-5)
300001303 วิทยาศาสตร์งานอาชีพเมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ
Science for Mechatronics Robotic and Automation Careers
3 (2-2-5)
300001304 วิทยาศาสตร์งานอาชีพประมงและเกษตรกรรม
Science for Fisheries and Agriculture Careers
3 (2-2-5)
300001305 วิทยาศาสตร์งานอาชีพเครื่องกลและการผลิต
Science for Mechanical and Production Careers
3 (2-2-5)
300001306 วิทยาศาสตร์งานอาชีพก่อสร้าง โยธา และสถาปัตยกรรม
Science for Construction Civil and Architectural Careers
3 (2-2-5)
300001307 วิทยาศาสตร์งานอาชีพอุตสาหกรรมยาง
Science for Rubber Industrial Careers
3 (2-2-5)
300001308 วิทยาศาสตร์งานอาชีพอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Science for Textile Industrial Careers
3 (2-2-5)
300001309 วิทยาศาสตร์งานอาชีพศิลปกรรมและศิลปะสร้างสรรค์
Science for Fine Arts and Creative Arts Careers
3 (2-2-5)
300001310 วิทยาศาสตร์งานอาชีพอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี
Science for Jewelry and Gem Industrial Careers
3 (2-2-5)
300001311 วิทยาศาสตร์งานอาชีพอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการ
Science for Food and Nutrition Industrial Careers
3 (2-2-5)
300001312 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเดินเรือ
Science for Navigation Technology
3 (2-2-5)
300001313 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าในเรือ
Science for Electrical Shipboard Technology
3 (2-2-5)
300001314 ฟิสิกส์เพื่อการบิน
Physics for Aviation
3 (2-2-5)
300001315 การวิจัยเบื้องต้นเพื่องานอาชีพ
Introduction to Career Research
3 (2-2-5)
300001316 เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environmental Management Technology
3 (2-2-5)
300001317 อากาศพลศาสตร์พื้นฐาน
Basic Aerodynamics
3 (3-0-6)
300001401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาขีพ
Mathematics and Statistics for Careers
3 (3-0-6)
300001402 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Mathematics for Thinking Skills Development
3 (3-0-6)
300001403 สถิติการทดลองและการวางแผน
Statistics and Experimental Design
3 (3-0-6)
300001404 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
300001405 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
300001406 แคลคูลัส 3
Calculus 3
3 (3-0-6)
300001407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Mathematics
3 (3-0-6)
300001408 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ
Mathematics for Business and Service
3 (3-0-6)
300001409 คณิตศาสตร์เกษตรกรรม
Agricultural Mathematics
3 (3-0-6)
300001410 คณิตศาสตร์เพื่อการเดินเรือ 1
Mathematics for Navigation 1
3 (2-2-5)
300001411 คณิตศาสตร์เพื่อการเดินเรือ 2
Mathematics for Navigation 2
3 (2-2-5)
300001412 คณิตศาสตร์เพื่อการบิน
Mathematics for Aviation
3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะทางสังคมและการดำรงชีวิต 3
300001501 สังคมไทยในยุคดิจิทัล
Thai Society in the Digital Era
2 (1-2-3)
300001502 การพัฒนาท้องถิ่น
Local Development
2 (1-2-3)
300001503 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต
Sufficiency Economic Philosophy for Life Style
1 (1-0-1)
300001601 การพัฒนาสุขภาพ
Health Improvement
2 (2-0-4)
300001602 ทักษะแห่งความสุข
Happiness Skill
2 (2-0-4)
300001603 ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
Social Dance for Health and Personality Development
1 (0-2-1)
300001604 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Recreation for Life Quality Development
1 (0-2-1)
300001605 การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่ออาชีพ
Sport Management and Exercise for Career
1 (0-2-1)
300001606 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
Leadership and Teamwork
2 (2-0-4)
300001607 ข้อจำกัดของธรรมชาติมนุษย์
Human Factors
3 (3-0-6)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 60
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 13
300011001 การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
3 (2-2-5)
300011002 องค์การและการบริหารงานคุณภาพ
Organization and Quality Administration
3 (3-0-6)
300011003 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ
Application of Digital Literacy for Career
3 (2-2-5)
301001004 กฎหมายในงานอาชีพเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Laws for Mechatronics and Robotics
1 (1-0-2)
301001020 การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
Pneumatics and Hydraulics Control
3 (2-3-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 47
301272001 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electric and Electronic Circuits
3 (2-3-5)
301272002 เขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Mechatronics Drawing
3 (1-4-4)
301272003 ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Machanical Parts in Mechatronics and Robotics
2 (1-3-3)
301272004 การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ในระบบการผลิต
Robots Programming in Production Systems
3 (2-3-5)
301272005 เทคนิคการวัดและอุปกรณ์ควบคุม
Measurement Techniques and Control Equipment
3 (2-3-5)
301272006 เทคนิคการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
Electromechanical Control Techniques
3 (2-3-5)
301272007 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Programable Controller in Mechatronics and Robotics
3 (2-3-5)
301272008 ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเมคคาทรอนิกส์
Installation and Maintenance of Mechatronics Systems
3 (2-3-5)
301272009 โรงงานอัตโนมัติ
Factory Automation
3 (2-3-5)
301272010 เทคนิคระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Industrial Robot System Techniques
3 (2-3-5)
301272011 ระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
Smart Industrial Production System
3 (2-3-5)
301272012 การประสานระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
System Integrator in Robotics and Automation
3 (2-3-5)
301272013 การใช้โปรแกรมจำลองระบบการผลิตอัตโนมัติ
Using Production Automation Simulators
3 (2-3-5)
301272014 การผลิตชิ้นส่วนในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Production Part in Mechatronics and Robotics
3 (2-3-5)
301272015 การจัดการและออกแบบพัฒนาระบบและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Industrial Robots System Develop Design and Management
3 (2-3-5)
301272016 ติดตั้งกระบวนการผลิตด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Install the Production Process with Industrial Robots
3 (2-3-5)
301272017 เทคนิคควบคุมการเคลื่อนที่และตำแหน่ง
Motion and Position Control Techniques
3 (2-3-5)
301272018 การควบคุมหุ่นยนต์ผ่านระบบเครือข่ายในงานอุตสาหกรรม
Industrial Network Robot Control
3 (2-3-5)
301272019 เทคนิคการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่
Mobile Robotics Control Techniques
3 (2-3-5)
301272020 การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลการผลิต
Production Database Connection Programming
3 (2-3-5)
301272021 เทคนิคหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Industrial Robot Techniques
3 (2-3-5)
301272022 การออกแบบทางกลในกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ
Mechanical Design for Automation Production
3 (2-3-5)
301272023 โครงการด้านเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Mechatronics and Robotic Project
4 (0-12-4)
301272024 โครงงานด้านเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 1
Mechatronics and Robotic Project 1
2 (0-6-2)
301272025 โครงงานด้านเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 2
Mechatronics and Robotic Project 2
2 (0-6-2)
301279997 ผึกงาน
Work Practice
4 (0-40-0)
301279998 ฝึกงาน 1
Work Practice 1
2 (0-40-0)
301279999 ฝึกงาน 2
Work Practice 2
2 (0-40-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร