รายละเอียดหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / Bachelor of Science in Technical Education Program in Electrical Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 163 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 127 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา 46 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 127
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33
TEDEE101 ปฏิบัติงานพื้นฐานทางวิศวกรรม
Basic Engineering Skill
1 (0-3-1)
TEDEE102 การติดตั้งไฟฟ้า
Electrical Installation
3 (1-6-4)
TEDEE103 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์
Transformer and Motor Winding
2 (0-6-2)
TEDEE104 การทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air–Conditioning
3 (2-3-5)
TEDEE105 โรงต้นกำลังไฟฟ้า
Electric Power Plants
2 (2-0-4)
TEDEE106 การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
Electric Power Generation Transmission and Distribution
2 (2-0-4)
TEDEE107 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
Electrical Machines 1
3 (2-3-5)
TEDEE108 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
Electrical Machines 2
3 (2-3-5)
TEDEE109 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและนิวแมติก
Electrical Control Motor and Pneumatic
3 (2-3-5)
TEDEE110 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
Programmable Controller
3 (2-3-5)
TEDEE111 การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Designs
2 (2-0-4)
TEDEE112 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
Computer–Electrical Drawing
1 (0-3-1)
TEDEE113 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
Electrical Technical Education Pre-Project
1 (0-3-1)
TEDEE114 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
Electrical Technical Education Project
3 (1-6-4)
TEDEE115 ฝึกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมไฟฟ้า
Training in the Workplace Electrical Engineering
1 (0-40-0)
TEDEE201 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronic Circuits 1
3 (2-3-5)
TEDEE202 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2
Electronic Circuits 2
3 (2-3-5)
TEDEE203 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics
3 (2-3-5)
TEDEE204 ไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor
3 (2-3-5)
TEDEE205 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Field
3 (3-0-6)
TEDEE206 หลักการของระบบสื่อสาร
Principles of Communication System
3 (3-0-6)
TEDEE207 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
TEDEE208 สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการสื่อสาร
Communication Network and Transmission Lines
3 (3-0-6)
TEDEE209 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Electronic and Telecommunication Technical Education Pre-Project
1 (0-3-1)
TEDEE210 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Electronic and Telecommunication Technical Education Project
3 (1-6-4)
TEDEE211 ฝึกงานในสถานประกอบการ 1
Training in the Workplace 1
1 (0-40-0)
TEDEE212 ปฏิบัติวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
Basic Electronic Engineering Skill
1 (0-3-1)
TEDEE301 งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
Basic Engineering Skills
1 (0-3-1)
TEDEE302 คณิตศาสตร์พื้นฐานสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Mathematical Foundations for Computer Engineering
3 (3-0-6)
TEDEE303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithms
3 (2-3-5)
TEDEE304 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Architecture and Organization
3 (2-3-5)
TEDEE305 ระบบปฏิบัติการ
Operating System
3 (2-3-5)
TEDEE306 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communication and Networks
3 (2-3-5)
TEDEE307 การออกแบบและการอินเตอร์เฟสไมโครคอลโทรลเลอร์
Microcontroller System Design and Interface
3 (2-3-5)
TEDEE308 วิศวกรรมฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น
Introduction to Database and Big Data Engineering
3 (2-3-5)
TEDEE309 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
3 (2-3-5)
TEDEE310 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Technical Education Pre-Project
1 (0-3-1)
TEDEE311 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Technical Education Project
3 (1-6-4)
TEDEE312 ฝึกงานในสถานประกอบการ
Training in the Workplace
1 (0-40-0)
TEDEE405 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
Prerequisite : FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
TEDEE116 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Protection
3 (2-3-5)
TEDEE117 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
Electric Power System Analysis
3 (2-3-5)
TEDEE118 ระบบควบคุม
Control System
3 (2-3-5)
TEDEE119 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
3 (2-3-5)
TEDEE120 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller
3 (2-3-5)
TEDEE121 วิศวกรรมการแสงสว่าง
Illumination Engineering
2 (2-0-4)
TEDEE122 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensors and Transducers
3 (2-3-5)
TEDEE123 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Electric Drives
2 (2-0-4)
TEDEE124 ปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้า
Electrical Maintenance Practice
1 (0-3-1)
TEDEE125 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
Electrical Energy Conservation and Management
3 (3-0-6)
TEDEE126 พลังงานทดแทน
Renewable Energy
3 (2-3-5)
TEDEE127 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Special Problem in Electrical Engineering
3 (1-6-4)
TEDEE213 เทคโนโลยีระบบภาพและเสียง
Video and Sound System Technology
3 (2-3-5)
TEDEE214 วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering
3 (2-3-5)
TEDEE215 วิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : TEDEE205 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 (3-0-6)
TEDEE216 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communication and Networks
3 (2-3-5)
TEDEE217 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Special Problem in Electronic and Telecommunication Engineering
3 (1-6-4)
TEDEE218 นวัตกรรมทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Innovation for Electronic and Telecommunication Engineering
2 (2-0-4)
TEDEE219 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Select Topic in Electronic and Telecommunication Engineering
1 (0-3-1)
TEDEE220 งานบริการและงานซ่อมทางอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
Electronic and Telecommunication Appliances Service and Repair
2 (1-3-3)
TEDEE221 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์
Internet of Things
3 (1-6-4)
TEDEE222 หลักการของอิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์
Principle of Biomedical Electronic
3 (3-0-6)
TEDEE223 เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์
Biomedical Electronic Sensor
3 (3-0-6)
TEDEE224 ฝึกงานในสถานประกอบการ 2
Training in the Workplace 2
3 (0-40-0)
TEDEE225 การประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronic Circuits Applications 1
2 (1-3-3)
TEDEE226 การประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2
Electronic Circuits Applications 2
2 (0-6-2)
TEDEE227 เทคโนโลยีการแสดงผล
Display Technology
3 (3-0-6)
TEDEE228 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง
Opto Electronics
3 (3-0-6)
TEDEE229 ปฏิบัติการจำลองการทำงานของวงจรและสัญญาณ
Signal and Circuits Operational Simulation Laboratory
1 (0-3-1)
TEDEE230 เทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์
Production Technology for Electronics
2 (1-3-3)
TEDEE231 วิศวกรรมโทรศัพท์
Telephone Engineering
3 (2-3-5)
TEDEE232 การประมวลผลภาพดิจิทัล
Digital Image Processing
3 (3-0-6)
TEDEE233 ทรานสดิวเซอร์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Transducers
3 (2-3-5)
TEDEE234 อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร
Electronics for Agriculture
3 (2-3-5)
TEDEE235 ระบบสื่อสารด้วยแสง
Optical Communication System
3 (3-0-6)
Prerequisite : TEDEE206 หลักการของระบบสื่อสาร 3 (3-0-6)
TEDEE236 การควบคุมอันดับและพีแอลซี
Sequence Control and PLC
3 (2-3-5)
TEDEE237 การสื่อสารข้อมูลทางอุตสาหกรรม
Industrial Data Communications
3 (3-0-6)
TEDEE238 ระบบเสียงบนไอพี
Voice Over IP
3 (3-0-6)
TEDEE239 เทคนิคการกำจัดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Noise Reduction Techniques in Electronics System
3 (3-0-6)
TEDEE240 การออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Product Design
3 (2-3-5)
TEDEE241 การออกแบบวงจรกรองแบบแอนะล็อก
Analog Filter Design
3 (3-0-6)
TEDEE313 ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และข้อมูล
Computer and Data Security
3 (2-3-5)
TEDEE314 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
3 (3-0-6)
TEDEE315 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Design and Development
3 (2-3-5)
TEDEE316 การติดตั้งและบำรุงรักษาสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Network Cabling Installation and Maintenance
3 (1-6-4)
TEDEE317 การดูแลระบบยูนิกซ์
Unix System Administration
3 (1-6-4)
TEDEE318 ระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Embedded Systems and Internet of Everything
3 (2-3-5)
TEDEE319 สัญญาณและระบบ
Signals and Systems
3 (2-3-5)
TEDEE320 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเกมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Application and Game Development for Mobile Device
3 (2-3-5)
TEDEE321 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
3 (2-3-5)
TEDEE322 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
3 (2-3-5)
TEDEE323 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing
3 (2-3-5)
TEDEE324 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Selected Topics in Computer Engineering
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา 46
TEDCC801 ความเป็นครูวิชาชีพ
Technical Teachership
2 (2-0-4)
TEDCC802 ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา
Philosophy and Principles of Vocational Education
2 (2-0-4)
TEDCC803 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
Thai Language and Culture
2 (2-0-4)
TEDCC804 ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
Foreign Language for the Development of Teaching Profession
2 (2-0-4)
TEDCC805 จิตวิทยาสำหรับครู
Psychology for Teacher
2 (2-0-4)
TEDCC806 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
2 (2-0-4)
TEDCC807 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
Learning Management and Classroom Management
3 (2-3-5)
TEDCC808 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
Didactic for Technical Teaching
3 (1-6-4)
TEDCC809 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Educational Research
3 (3-0-6)
TEDCC810 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Educational
2 (1-3-3)
TEDCC811 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ
Instructional Materials Development
3 (2-3-5)
TEDCC812 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Educational Measurement and Assessment
3 (3-0-6)
TEDCC813 การประกันคุณภาพทางการศึกษา
Educational Quality Assurance
2 (2-0-4)
TEDCC814 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
Pre Professional Experience
3 (0-9-3)
TEDCC815 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Professional Experience 1
6 (0-40-0)
TEDCC816 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2
Professional Experience 2
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 9
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA109 สถิติ
Statistics
3 (3-0-6)
FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamental Physics 1
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24
TEDCC823 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
TEDCC824 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
TEDCC825 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
TEDCC826 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
TEDEE401 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
3 (2-3-5)
TEDEE402 วงจรดิจิทัล
Digital Circuits
3 (2-3-5)
TEDEE403 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า
Electric Instrument and Measurement
3 (2-3-5)
TEDEE404 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Basic Electronic
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร