รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ / Bachelor of Fine Arts Program in Visual Arts

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์-เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-เลือก 3 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- วิชาแกน 18 หน่วยกิต
- เฉพาะด้าน- บังคับ 36 หน่วยกิต
- เฉพาะด้าน- เลือก 12 หน่วยกิต
- วิชาเอก-บังคับ 18 หน่วยกิต
- วิชาเอก-เลือก 10 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์-เลือก 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-เลือก 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- วิชาแกน 18
BFACC405 ล้านนาศึกษา
Lanna Studies
2 (2-0-4)
BFAVA101 ศิลปะร่วมสมัย
Contemporary Art
3 (3-0-6)
BFAVA104 ประวัติและแบบอย่างศิลปะตะวันออก
History and Style of Eastern Art
3 (3-0-6)
BFAVA170 วาดเส้นพื้นฐาน
Basic Drawing
2 (1-3-3)
BFAVA171 องค์ประกอบศิลป์พื้นฐาน
Basic Composition
2 (1-3-3)
BFAVA172 พื้นฐานศิลปะประจำชาติ
Basics Traditional Thai Art
2 (1-3-3)
BFAVA173 สุนทรียศาสตร์ทางทัศนศิลป์
Aesthetics for Visual Art
2 (2-0-4)
BFAVA221 ประวัติและแบบอย่างศิลปะตะวันตก
History and Style of Western Art
2 (2-0-4)
- เฉพาะด้าน- บังคับ 36
BFAVA105 กายวิภาค
Anatomy
2 (2-0-4)
BFAVA108 การจัดนิทรรศการศิลปกรรม
Art Exhibition Design
3 (3-0-6)
BFAVA109 คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์
Computer Assisted Visual Art
2 (1-3-3)
BFAVA174 ทฤษฎีสีเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะ
Theory of color for Arts
2 (1-3-3)
BFAVA175 องค์ประกอบศิลป์เพื่องานทัศนศิลป์
Composition for Visual Art
3 (1-4-4)
BFAVA176 องค์ประกอบศิลป์ร่วมสมัย
Contemporary Composition
3 (1-4-4)
BFAVA177 วิเคราะห์ศิลปกรรมและสัมมนา
Art Analysis and Seminar
3 (3-0-6)
BFAVA178 วาดเส้นหุ่นนิ่ง
Still life Drawing
3 (0-6-3)
BFAVA179 วาดเส้นคนเหมือน
Portrait Drawing
3 (0-6-3)
BFAVA180 วาดเส้นสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
Creative Drawing for Visual Art
3 (0-6-3)
BFAVA181 ทัศนศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Visual Arts
3 (0-6-3)
BFAVA182 ศิลปะประยุกต์
Applied Art
3 (0-6-3)
BFAVA218 ศิลปะแนวทดลอง
Experimental Art
3 (0-6-3)
- เฉพาะด้าน- เลือก 12
BFAVA145 ภูมิปัญญาล้านนาในงานศิลปกรรม
Lanna Wisdom in Art
3 (1-4-4)
BFAVA148 จิตรกรรมฝาผนังไทย
Thai Mural Painting
3 (1-4-4)
BFAVA149 ประติมากรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Sculpture
3 (1-4-4)
BFAVA151 ลายคำล้านนา
Laikam Lanna
3 (1-4-4)
BFAVA155 ศิลปะทดลองเพื่อสื่อศิลปะ
Experimental Art for Media Art
3 (1-4-4)
BFAVA157 ประติมากรรมคนเหมือน
Portrait Sculpture
3 (1-4-4)
BFAVA161 ศิลปะภาพพิมพ์ประยุกต์
Applied Printmaking
3 (1-4-4)
BFAVA183 จิตรกรรมหุ่นนิ่ง
Still Life Painting
4 (1-6-5)
BFAVA184 จิตรกรรมทิวทัศน์
Landscape Painting
4 (1-6-5)
BFAVA185 จิตรกรรมคนเหมือน
Portrait Painting
4 (1-6-5)
BFAVA186 ประติมากรรมนูนต่ำ – นูนสูง
Sculpture Bas Relief - High Relief
4 (1-6-5)
BFAVA187 ประติมากรรมลอยตัวคนเหมือน
Realistic Human Figure Sculpture
4 (1-6-5)
BFAVA188 ประติมากรรมลอยตัว คนและสัตว์
Human and Animal Sculpture
4 (1-6-5)
BFAVA189 ศิลปะภาพพิมพ์สกรีน
Screen Printmaking
4 (1-6-5)
BFAVA190 ศิลปะภาพพิมพ์ร่องลึก
Intaglio Printmaking
4 (1-6-5)
BFAVA191 ศิลปะภาพพิมพ์ลิโธกราฟ
Planographic Process
4 (1-6-5)
BFAVA192 ศิลปะไทยพื้นฐาน
Basic Thai Art
4 (1-6-5)
BFAVA193 ศิลปะไทยประเพณี
Thai Traditional Art
4 (1-6-5)
BFAVA194 ศิลปะแนวไทยประเพณี
Semi-Thai Traditional Art
4 (1-6-5)
BFAVA195 ดิจิทัลอาร์ต
Digital Art
4 (1-6-5)
BFAVA196 ดิจิทัลเพ้นท์ติ้งสร้างสรรค์
Creative Digital Painting
4 (1-6-5)
BFAVA197 อนิเมชั่นอาร์ต
Animation Art
4 (1-6-5)
BFAVA198 จิตรกรรมสีน้ำ
Watercolor Painting
3 (1-4-4)
BFAVA199 ศิลปะบนเรือนร่าง
Body Art
3 (1-4-4)
BFAVA200 ศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้
Woodcut
3 (1-4-4)
BFAVA201 ประติมากรรมลวดลายไทย
Thai Ornament Sculpture
3 (1-4-4)
BFAVA202 สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Print Media
3 (1-4-4)
BFAVA203 วิชวลเอฟเฟค
Visual Effect
3 (1-4-4)
BFAVA204 สตรีทอาร์ต
Street Art
3 (1-4-4)
BFAVA205 วิดีโอคลิปครีเอเตอร์สำหรับศตวรรษที่ 21
Creator Video Clips for the 21st Century
3 (1-4-4)
BFAVA206 ทักษะดนตรีและการแสดงสร้างสรรค์
Instrumental Music Skills and Creative Performing Arts
3 (1-4-4)
BFAVA207 จิตรกรรม 3 มิติ
Three-dimensional Painting
3 (1-4-4)
BFAVA219 ศิลปะภาพพิมพ์แนวทดลอง
Experimental Printmaking
3 (1-4-4)
- วิชาเอก-บังคับ 18
BFAVA116 การเขียนเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์
Writing for Art Thesis
2 (2-0-4)
BFAVA117 เตรียมศิลปนิพนธ์
Art Thesis Preparation
6 (0-12-6)
BFAVA220 ศิลปนิพนธ์
Art Thesis
10 (0-20-0)
- วิชาเอก-เลือก 10
BFAVA208 จิตรกรรมสร้างสรรค์
Creative Painting
5 (0-10-5)
BFAVA209 จิตรกรรมร่วมสมัย
Contemporary Painting
5 (0-10-5)
BFAVA210 เทคนิคประติมากรรมสร้างสรรค์
65
5 (0-10-5)
BFAVA211 ประติมากรรมสร้างสรรค์เฉพาะตน
Individual Creative Sculpture
5 (0-10-5)
BFAVA212 ศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์
Creative Printmaking
5 (0-10-5)
BFAVA213 ศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์เฉพาะตน
Individual Creative Printmaking
5 (0-10-5)
BFAVA214 ศิลปะไทยสร้างสรรค์
Creative Thai Art
5 (0-10-5)
BFAVA215 ศิลปะไทยร่วมสมัย
Contemporary Thai Art
5 (0-10-5)
BFAVA216 วิดีโออาร์ตและภาพยนตร์แนวทดลอง
Video Art and Experimental Film
5 (0-10-5)
BFAVA217 ศิลปะจัดวางวิดีโอ ศิลปะโต้ตอบ ศิลปะไฮบริดและอิเล็กทอรนิกส์อาร์ต
Installation Video, InteractiveArt, Hybrid Art and Electronic Art
5 (0-10-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปกรรม