ข้อมูลอาจารย์

สุภาวิตา สุดอ่อน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 3 พ.ค. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ภาพพิมพ์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ : ไทย

 • 11 มี.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ภาพพิมพ์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ