ข้อมูลอาจารย์

ชัยวัฒน์ คำฝั้น

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 7 มี.ค. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ศิลปไทย
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ : ไทย

 • 13 มี.ค. 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ศิลปไทย
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ