ข้อมูลอาจารย์

ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 26 มี.ค. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : จิตรกรรม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประเทศ : ไทย

 • 26 ส.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Arts
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ศิลปะภาพพิมพ์
  สถานที่ศึกษา : Visva - Bharati
  ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ